I et leserinnlegg i HA med tittelen: Halden Ap: – Vår politikk ligger fast, kommer de som har undertegnet dette, Anne Karin Johansen og Marius Bjørndalen, med en påstand som fra min side ikke kan stå uimotsagt.

De prøver å ta min person til inntekt for  en politikk som jeg i årevis både i gruppemøter og i medlemsmøter da  jeg var medlem i partiet ikke har stått for.

Jeg har da  understreket at det ikke er plass til  den utbyggingen på Os-området som det nå legges opp til.

Likevel skjer det at de setter inn i sitt innlegg et sitat  fra HA  25 november 2014 som omhandler meg hvor følgende er tatt inn :   «Svein Olaussen (Ap) sier det er bred enighet om at Os- området er ideelt for en ny grunnskole og idrettshall som kan løse Os skole og Halden videregående skoles hallutfordringer» sitat slutt.

Det de ikke nevner er det som står videre i den samme artikkelen: «Dette må ikke sees i sammenheng med forslaget  om en storhall  på Remmen. Det er to forskjellige ting sier Svein Olaussen».

Det har  fra min side hele tiden vært klart at det som skal bygges på Os-tomten er en gymsal som skal dekke skolens behov og ikke noe annet. Det behovet som håndballen har får etter min oppfattning dekkes ved en utbygging i Tistedalen i første omgang. Deretter skal det slik jeg ser det bygges en flerbrukshall ved Remmen  som skal dekke et regionalt behov som også vil styrke Høgskolens framtidige utvikling.

Rivning av Os skole

Representanter fra Høyre, Sp, De Grønne og Ap som utarbeidet Senterumsplanens grunnlag, var det bred enighet om at Os skole ikke skal rives, men vernes som enkelt objekt. Dette var det også lagt opp til i de utredninger som både Halden Arkitektkontor og SG Arkitekter la opp til i sine forslag som ble lagt fram  høsten 2014.

Jeg vil derfor sitere følgende fra det som Halden Arkitektkontor i sin utredning skriver om Os skole, sitat: « Os skole har 6 etasjer: 4 fulle etasjer pluss full kjeller (delvis med vinduer) og loft.

Bygningen har nytt ventilasjons- og fyringsanlegg, og synes å være i god forfatning. Dette utgjør et betydelig bygningsmessig arial  med såpass høy verneverdi at man skal ha svært gode grunner/akutt plassmangel for å sanere bygningen. Videre har bygningen meget  høy verneverdi, og et udiskutabelt symbolbygg av stor historisk verdi i Halden. Det er derfor konkludert med at det ansees som hel uaktuelt  å rive denne bygningen», sitat slutt.

Videre blir det i utredningen tegnet inn heis slik at universell utforming blir ivaretatt. En representant fra Høyre sa til meg etter det siste Formannskapsmøtet som jeg var tihører til «at hvis jeg skal være med å beslutte å rive denne byggningen så flytter jeg fra byen». Til nå har det ikke vært mulig å få den nye ledelsen i Halden Arbeiderparti til å ta et standpunkt til om Os skole skal rives eller ikke.

Nye utredninger

Det er nedsatt en politisk arbeidsgruppe som i noen tid har utredet hele prosjektet på Os ved hjelp av et utenbys arkitektkontor.

Der slås det fast at både Os skole og Halden Bad skal rives.

 Det må også foretas kjøp av nabotomta, som kommunen ikke eier. Om  alt dette blir gjennomført med de store kostnadene dette innebærer så vil det likevel ikke være nødvendige uteområder til disposisjon for de elevene som skal gå på skolen.

Uteområder skal derfor opparbeides på taket av idrettshallen. Dette blir det nye «Opera-taket» til den nye ledelsen i Halden Arbeiderparti som det har vært snakket  om. Det er nå også fra Riksatikvarens  side laget en utredning hvor det framgår at det skal være mer tilpasning og mindere kontrast i historiske bymiljøer. Dette fremkommer av den nye  bystrategien.Utredningen er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Det ønskes her å skjerpe bevaringspraksisen i viktige historiske bymiljøer. Etter min oppfatning vil det være bra at slike retningslinjer utarbeides fra regjeringens side, så arkitekter får klare retningslinjer for hva som kan akseperes når store prosjekter legges inn i etablerte historiske bymiljøer. Dette vil helt sikkert Fylkesmannen, som Statens representant, hensynta når han skal godkjenne en eventuell reguleringsplan i framtida.

Konklusjon

Tomta på Os områder vil kunne egne seg bra til skoleformål for de sentrumsnære områdene.Men det må etter min oppfatning legges vekt på helt andre forhold enn det til nå er gjort i denne saken. Ordføreren sa i siste formannskapsmøte at det nå er viktig å få avklart hva det er plass til og hva dette vil koste i sin helhet. Jeg er enig med ham, men vil også legge til hva skal rives i området. Der er kommet klare signaler fra flere  partier at rivninger ikke er aktuelt. Unntatt fra dette er  Halden Arbeiderparti - til nå.