En sentrumsplan uten politisk verdi?

Hvor mye skal rives?

Halden kommune har nå en sentrumsplan som ble vedtatt i kommunestyret i september 2017. Planen ble egengodkjent da det til slutt ikke ble reist noen innsigelser fra overordnet myndighet. Fylkeskommunen og fylkesmann som er sentrale i denne sammenhengen, mente planen var en god plan for Halden kommune.

Nå kort tid etter at sentrumsplanen ble vedtatt, mener det politiske flertallet at Os skole eventuelt skal kunne rives, enda den i vernekartet til sentrumsplanen er gitt følgende status: «bygning med høy verneverdi som enkeltprosjekt». Det er også framkommet at andre sentrale bygninger kan bli aktuelle for rivning i sammenheng med andre byggeprosjekt i sentrum.

Et annet prosjekt, leiligheter på Grønland som blir liggende i forkant av festningen, har hatt en utforming som mange har reist spørsmål om til nå. Undertegnede av dette innlegget hadde god kontakt med utbygger Østby, da han foretok utbygging av Høvleriområdet som han i sin tid kjøpte av Saugbrugs. Da som medlemmer av teknisk hovedutvalg i kommunen. Det burde derfor være mulig for politisk nivå å igjen føre dialog med Østby, slik vi ser det for å finne en løsning som er innenfor det en kan forvente skal skje i et slikt område.

Den som nå tror at det som eventuelt skal skje i vår kommune som er direkte i strid med den vedtatte sentrumsplanen, tar etter vår oppfatning direkte feil. Her vil både fylkeskommunen og fylkesmann ha stor påvirkning av hva som vil skje. De er regjeringens forlengede arm ut ifra det sentrale myndigheter har vedtatt. For kort tid siden vedtok Riksantikvaren en ny bystrategi for 2017 –#8212; 2020 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I hovedsak har Riksantikvaren her laget en bystrategi.

Det skal være mer tilpasninger og mindre kontraster i historiske bymiljøer, sies det her helt klart. Regjeringen gir også klare retningslinjer til arkitekter for hva som kan aksepteres når store prosjekter legges inn i etablerte historiske bymiljøer. Lokale arkitekter har merket seg dette forholdet og hensyntatt dette.

Les også

Lærere i Fritt ord: – Lenge leve Rødsberg!

 

Riksantikvarens rolle i saken

For kort tid siden var også riksantikvar Jørn Holme på «befaring» i Halden hvor han på et godt besøkt møte i Fredrikshalds Teater blant annet understreket hvor viktig Halden er i nasjonal sammenheng med våre meget verneverdige sentrumsområder. Byen står høyt på hans liste over det som skal bevares i den sammenheng, ble det bemerket fra hans side. 

Det er derfor bevilget flere ti talls millioner, blant annet for bevaring av Kongegården. Riksantikvaren er også engasjert i andre bevaringsverdige bygninger i kommunen. Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i en utvikling av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har også ansvaret for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har i den sammenheng et faglig ansvar for fylkeskommunens og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap som det heter i hans retningslinjer for sitt arbeid.

Oppsummering

Den vedtatte Sentrumsplanen er en kommunedelplan som er en juridisk bindende plan. Både lokale administrative og politiske myndigheter må derfor forholde seg til det. Det samme gjelder for regionale administrative og politiske myndigheter, sammen med statlige myndigheter. Riksantikvaren er derfor sentral i denne saken. Os skole saken burde derfor vært sent ut til «høring» før den ble behandlet i siste formannskapsmøte.

Når SG arkitekter og Halden Arkitektkontor foretok en utredning av skoleutbyggingen på Os tomten i 2014, gikk ingen av disse inn for å rive skolen. Halden Arkitektkontor skrev i sin utredning den gangen følgende: «Os skole har seks etasjer, fire fulle etasjer pluss full kjeller (delvis med vinduer) og ett loft. Bygningen har nytt ventilasjonsanlegg og fyringsanlegg og synes å være av en god forfatning. Dette utgjør et betydelig bygningsmessig areal med såpass høy verneverdi at man skal ha svært gode grunner/akutt plassmangel for å sanere bygningen. Videre har bygningen meget høy verneverdi, og er et udiskutabelt signalbygg av stor historisk verdi i Halden. Det er konkludert med at det er helt uaktuelt å rive denne bygningen».

Det kan se ut som om flere sentrale bygninger i sentrumsområdet står på «listen» for rivning og fortetning. Det burde derfor fra det administrativt/politiske nivå legges fram en samlet plan for hva som vil være «flertallspolitikken» i kommunestyret i tiden som kommer. Det fortjener velgerne i kommunen å gjøres kjent med i god tid før kommunevalget i 2019. Da kan den enkelte ta stilling til hvilket parti som en i den sammenheng ønsker å stemme på når det gjelder sentrumsutvikling.

Nils Sagstuen og Svein Olaussen er tidligere medlemmer av sentrumsplanutvalget i Halden kommune.