Høringsuttalelse fra FAU Os skole om endring i vedtekter for SFO

FAU-LEDER: Pål Are Sund er leder for FAU ved Os skole. Og en av forfatterne av denne høringsuttalelsen.

FAU-LEDER: Pål Are Sund er leder for FAU ved Os skole. Og en av forfatterne av denne høringsuttalelsen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tidligere i høst foreslo rådmannen å gjøre innsparinger i SFO-tilbudet i Halden. Her er høringssvaret fra FAU ved Os skole.

DEL

KommentarDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.BAKGRUNN: Slik vil rådmannen spare penger i SFO

FAU ved Os skole takker for invitasjon om å komme med innspill til høring vedrørende endring i vedtekter for SFO i Halden kommune. Vi har delt opp innspillene våre i fire overskrifter i tråd med hovedanbefalingene i rådmannens forslag. Til å begynne med vil vi komme med fire generelle bemerkninger.

1. Vi finner det underlig at kommunen velger å innlede en sak om store kutt i SFO-budsjettene med en tekst om barna som ressurs for fremtiden, om tidlig innsats og tilpasset opplæring, om læring og mestring, og om hvordan alle elever skal med. Det kanskje underligste punktet er at kommunen forteller om en målsetting om økt kvalitet i forbindelse med en høring om innsparinger. Vi har svært vanskelig for å se at innsparinger kan være et virkemiddel for å oppnå noen av de nevnte målsettingene, og da særlig en økning i kvaliteten gjennom å tilføre mindre ressurser. De fleste haldensere er nå klar over at vi bor i en Robek-kommune, og at dette fører til at kommunen ønsker å spare penger der de kan. Vi regner med at dette også er bakgrunnen for endringsforslagene i vedtektene for SFO. Da bør dette komme klart frem i saksfremlegget, ikke en forvirrende ambisjon om økt kvalitet.

2. Vi finner det også underlig at endringsforslagets kanskje mest kontroversielle og betydningsfulle punkt, bortfall av tilbud om 50 % plass, er så ensidig utredet. Bortfall av tilbud om 50 % plass vil ha betydelige konsekvenser for familier som ikke er berettiget støtte fra barnevern og NAV, men som likevel har økonomiske utfordringer. Denne type problemstillinger er ikke berørt i det hele tatt i saksframlegget. I en tid der den sosiale nytten av barnehage- og SFO-tilbud i flere år har stått høyt på agendaen nasjonalt, og man særlig har sett hvordan sosiale læringsarenaer som SFO er svært positive for barn fra utsatte familier, og for utjevning av sosial ulikhet og sosial mobilitet burde et slike tema ha vært problematisert. Når vi i tillegg vet at Halden kommune deltar i ØFKs prosjekt om helsefremmende skoler og barnehager er det særlig bekymringsfullt at et så sentralt folkehelsespørsmål ikke er konsekvensutredet.

3. Slik FAU ved Os skole har forstått det er SFO en selvfinansierende ordning. Vi synes derfor det er uklart hva kommunen kan spare ved å endre vedtektene til SFO.

4. Ut over dette vil vi takke for gode utredninger om personalspørsmål og særlig spørsmålet om kompetansekrav til daglig leder. Vi vil trekke frem at man i saksfremlegget har sammenlignet med Fredrikstad, Sarpsborg og andre kommuner i Norge, noe vi opplevde som opplysende. Den historiske bakgrunnen og gjennomgangen av tidligere vurderinger gjort i forhold til SFO i Halden var også klargjørende for et organ som vårt, som er preget av frivillig innsats fra foreldre og derfor kort fartstid. Vi satte også pris på at framlegget inneholder både pedagogiske og folkehelsemessige vurderinger av de foreslåtte endringene, men opplever samtidig at de fleste vurderingene av faglig art i saksfremlegget entydig taler mot de foreslåtte endringene.

Etter disse innledende bemerkningene har vi følgende kommentarer til de konkrete endringsforslagene:

Opptaksområdet til Os skole inneholder noen av de mest utsatte lokalområdene i Norge når det gjelder folkehelsespørsmål. Særlig barnefattigdommen i enkelte soner av Halden sentrum er betydelig i en norsk sammenheng. FAU på Os skole er derfor særlig opptatt av de konsekvenser et bortfall av «lavterskeltilbudet» om 50 % plass vil ha av sammensetningen av elevgruppene på SFO. Som nevnt tidligere i dette høringssvaret er denne konsekvensen slett utredet i saksfremlegget, og vi må støtte oss på sekundærkilder i vår vurdering.

De som forsker på faktorer som bidrar til at barn fra utsatte familier kan klare å lykkes peker i stor grad på trygge møteplasser utenfor familien som viktige. Arenaer der barna kan knytte bånd til barn fra andre typer bakgrunner og til voksenpersoner som kan være ressurser i forhold til gode livsvalg har vist seg å være effektive strukturer som styrker sosial mobilitet. Den amerikanske samfunnsviteren Robert Putnams teorier om sosial kapital er svært sentrale premissleverandører bak denne innsikten.

Kunnskapen om hvor effektive sosiale nettverk er for utjevning av sosial ulikhet er et av hovedargumentene for barnehagereformen, for de store investeringene i idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge i Norge, og viktigst i denne sammenhengen, for opprettelsen av SFO. Vi finner det derfor svært underlig at Halden kommune vil risikere å stenge ute representanter for den gruppen som ut fra dette perspektivet trenger SFO-plassen mest, nemlig de som av økonomiske hensyn benytter seg av «lavterskeltilbudet» 50 % plass. Uten en bedre konsekvensutredning fra kommunens side må vi konkludere med at risikoen for å systematisk stenge ute de mest trengende er betydelig.

Ut over dette savner vi også en utredning om hva en fjerning av 50 % plass vil føre til. Regner kommunen med at de som har 50 % plass vil velge 75 % plass? Eller kommer de til å si opp plassene sine? Har andre alternativer vært vurdert, som å fjerne 75 % plass og la 50 % bestå? Hvilke konsekvenser ville dette ha fått? Er det såpass store forskjeller her at ulike løsninger ved de ulike skolene kunne vært en vei å gå, og har dette blitt utredet?

Basert på disse innsigelsene kommer vi til at FAU ved Os skole IKKE støtter rådmannens forslag om å ta bort tilbudet om 50 % plass.

Bortfall av kompetansekrav for daglig leder

Som tidligere nevnt i høringssvaret vårt ligger det til grunn en god utredning omkring kompetansekrav til daglig leder. Vi vil slutte oss til det meste av det som står der, og vi vil legge særlig vekt på at SFO skal sees på som en del av skolens virksomhet, at læringstrykket i skolen skal være til stede også i SFO og at SFO skal lage et tilpasset opplegg til hver enkelt elev. Vi merker oss at det i saksfremlegget heter at det «ved opprettelse av SFO i 1997 (ble) ansett av stor viktighet at daglig leder hadde høyskoleutdanning basert på de krav som ligger i stillingen mht planleggingskompetanse og veiledningskompetanse både i relasjon til foreldre og øvrig tilsatte». Vi merker oss også at majoriteten av arbeidsgruppen som har utformet saksfremlegget anser det som viktig at daglig leder innehar høyskolekompetanse.

På bakgrunn av dette støtter FAU ved Os skole majoriteten av arbeidsgruppens vurdering. Hvilket betyr at FAU ved Os IKKE støtter rådmannens forslag om å fjerne kompetansekravet for daglig leder.

Økning av antall barn per voksen

Det første vi ønsker å adressere i forhold til den foreslåtte økte maksgrensen for antall barn per voksen er en endring i hvordan kravet i vedtektene er formulert. I de gjeldende bestemmelsene heter det «15 barn tilstede pr. voksen». I det nye forslaget heter det «en voksen pr. 18 hele plasser». Denne forskjellen i formulering, og introduksjonen av begrepet «hele plasser», skaper forvirring omkring hva økningen egentlig betyr. Er det nå slik at barn som har 75 % plass bare telles som ¾- barn? Og hvis ordningen med 50 % plass skulle bli videreført, teller de da bare som et halvt barn? Kan en voksen risikere å måtte ta vare på 27 barn hvis de har 75 % plass, og 36 barn hvis alle barna har 50 % plass?

Mer generelt er vi skeptiske til en økning i antall barn pr. voksen på SFO. Opplagte forhold som høyere risiko for mobbing, mindre oppfølging av barn med spesielle behov og større utrygghet blant barna generelt bekymrer oss. Og selv om det ikke er vårt primære ansvarsområde vil vi uttrykke stor bekymring for arbeidsmiljøet til de ansatte som får et så stort ansvar for så mange barns sikkerhet, trivsel og trygghetsfølelse.

Vi legger merke til at det i høringsbrevet kommer frem at det med dagens ordning faktisk skal være mindre enn 15 barn pr voksen om det er «mange barn på de minste årstrinn». Vi vil anta at det er slik i Halden at andelen SFO-barn er størst på første trinn og at den avtar etter hvert som barna blir eldre. Men siden informasjon om slike forhold ikke er med i utredningen har vi ikke annet enn antagelsen å stole på.

Vi legger også merke til at arbeidsgruppen har anbefalt en maksgrense på 15 barn pr. voksen. Vi slutter oss til anbefalingen fra arbeidsgruppen, hvilket betyr at FAU ved Os skole IKKE støtter rådmannens forslag om å øke antall barn pr. voksen fra 15 til 18. Vi ønsker også at formuleringen «hele plasser» fjernes fra vedtektene.

Varm mat

I høringsforslaget fremkommer det at Halden kommune har erfaring med at foreldre setter pris på tilbudet om varm mat. Slik er det også på Os skole. Læring og ernæring henger tett sammen, og ensidig kost er ikke det spesielt gunstig verken for matlyst eller motivasjon. Vi er derfor skeptiske til å fjerne dette trivselselementet på SFO.

Samtidig forstår vi at noen grep må tas i en Robek-kommune, og sett i forhold til de andre forslagene er forslaget om å kutte varm mat det minst dramatiske. Vi ønsker imidlertid at det skal vektlegges at maten som skal serveres må være sunn og variert, om enn ikke varm.

BAKGRUNN: Hele forslaget fra rådmannen kan leses fra side 37 i disse papirene

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags