Jeg viser til oppslag i Halden Arbeiderblad mandag 4.9.2017 med overskriften: «Vi er opprørte». Her poengterer dere bl.a. at sluttvederlaget til 2 ansatte går bort i skatt. I artikkelen nyanseres ikke forskuddsskatt og faktisk skatt, ei heller nyanseres brutto – og nettolønnsbegrep. Det hele framstår derfor som svært urimelig beløp og LO kaller dette (sit.): «smålig».

Les saken om sluttvederlag her!

Først litt fakta i sakens anledning:

1. Sluttvederlag er fra 1.1.2016 en lønnsinntekt og gjelder alle som får slik etterlønn. Dette betyr at det trekkes skatt av beløpet. Se gjerne www.sluttvederlag.no

2. Forskuddstrekk skatt, er en beregnet skatt ut fra en forventet inntekt. Skjer det vesentlige endringer oppfordrer Skatteetaten at det søkes om nytt skattekort for riktig beregning av forskuddstrekk i skatteåret. Det er bare å gå inn på www.skatteetaten.no

3. Skatt for 2017 fastsettes endelig etter at skattemeldingen 2017 er levert i 2018. Er det trukket for mye skatt i 2017, vil skattyteren få dette tilbakebetalt ved skatteoppgjøret rundt juli 2018. Her gjøres dette individuelt for hver av oss ihht samlede inntekter og formue.

4. Uføretrygd generelt utgjør 66 % av tidligere inntekt og skattlegges som lønn. Trygden er beregnet ut ifra de 3 beste årene av de 5 siste årene forut for uføretrygd oppsto (kilde er www.regjeringen.no).

5. Siden trygd skattlegges som inntekt, er det meget viktig å benytte Skatteetaten eller søke bistand, for å få hjelp til et korrekt skattekort som gir en netto utbetaling så korrekt som mulig.

6. Sluttvederlag som skal kompensere for lønn i en periode etter avsluttet arbeidsforhold, regnes som arbeidsinntekt. Dette betyr at utbetaling av uføretrygd først starter etter sluttvederlagsperioden.

7. Per april 2017 presiserer NAV at sluttvederlag ikke skal medføre avkorting av aktuelle ytelser. (kilde: www.nav.no og www.sluttvederlag.no).

I deres artikkel tar man svært lett på fakta som presentert over og hele artikkelen framstår som tendensiøs og vinklet, og mer som en valgkampsak for Arbeiderpartiet enn en balansert opplysende artikkel. Søk råd på området framfor et LO som direkte ønsker gjeninnført ordning for skattefritt sluttvederlag til fagorganiserte. Alle skal derved ikke med, kun de fagorganiserte. Vi som driver små- og mellomstore bedrifter, skaper egen- og andres arbeidsplasser, ansetter lærlinger og skaper en positiv skatteinngang til Norge, vi er tydeligvis ikke med.

Avslutningsvis, kan undertegnede som en et motsvar til artikkelen faktisk påpeke at med et Arbeiderparti i regjering som øker skatter og avgifter, vil de aktuelle skattytere faktisk får mindre nettoinntekt enn under Høyre i regjering. Valget for meg er enkelt. Godt valg!