Stortingsflertallet fattet 8. juni 2017 vedtak om tvangssammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud til Viken fylkeskommune. Dette mot folkets vilje og vedtak fattet i alle de tre fylkeskommunene, samt mange kommuner.

Viken blir landets desidert største fylke i folkemengde med nær 1.2 millioner innbyggere. Sammenlignet med de andre 10 fylkene så blir Viken nesten dobbelt så stort som det nest største fylket og fem ganger så stort som det minste i folkemengde.

Midt i Viken ligger Oslo med 669.000 innbyggere som er vedtatt skal være et eget fylke som vil dele Viken i to. Totalt blir dette en region med nærmere 1,9 millioner i folkemengde. Denne regionen har landets største befolkningsvekst og antas å være på ca 2.3 millioner om 20 år.

Ved strukturelle og organisasjonsmessige endringer i demokratiske forvaltningsnivåer må demokratiet være det viktigste. Vår største bekymring er at både prosessen og resultatet kan føre til at demokratiet svekkes.

Tvangssammenslåing med en så massiv overkjøring av lokaldemokrati er i seg selv svært uheldig og lite demokratifremmende. Vi er sterkt bekymret for at Viken fylke vil svekke demokratiet og folkestyre, samt at flere oppgaver sentraliseres rundt Oslo. Når det blir færre folkevalgte som fatter beslutninger og større sentraliserte fagmiljøer vil avstanden fra befolkningen til besluttende organer øke. Når nye oppgaver ikke har vært en del av prosessen forkludrer dette også den demokratiske debatten.

Vi i LO Østfold ønsker primært Østfold som eget fylke, men hvis det ikke er flertall for dette, ber vi Stortinget gå inn for å dele Viken i to, til et Østre Viken og et Vestre Viken. Et fylke på hver side av Oslofjorden med Oslo som naturlig grense i mellom vil være det mest fornuftige. Dette vil også være to fylker som er mer i balanse med de andre, samt bedre kan ivareta demokrati, demografi og særegenheter som krever spesielle prioriteringer i distriktene.

Det vil også ligne på andre regioninndelinger som Øst Politidistrikt, Borg Bispedømme og NAV.