Rådmannen burde visst dette, om han hadde vært våken i timen. Eller for å være litt snillere: Gjort forundersøkelser, før han i økonomiplanen for 2018–2021 tilrår å starte en vurdering av nedleggelse av Prestebakke skole. Eller «overføre elever fra Prestebakke» som han uttrykker det.

Her er fredningsvedtaket slik det er referert i den gjeldende økonomiplanen for 2017-2020:

«I tillegg har kommunestyret vedtatt at Prestebakke skal være en selvstendig skole, men Prestebakkes tilknytning og forhold til den nye skolen på Idd utredes. Hovedføringene skal være et best mulig læringsmiljø for elevene og faglig undervisningsmiljø for lærerne. Arbeidet med endret organisering av elevens læringsmiljø og de ansattes fagmiljø vil være justert allerede fra skoleåret 2016/2017.»

(Jeg kjenner ikke til at kommunen har gjort andre justeringer enn å fjerne rektorstillingen ved skolen).

Hvem står bak?

Dette er det første spørsmålet som dukker opp. Er dette rådmannens eget initiativ, og er det bare rådmenns rutine i dag å foreslå og legge ned små skoler, uten sakkunnskap? Jeg håper og tror ikke det.

Skulle det være slik, er denne (og andre) rådmenn ute å kjøre.

Er det derimot politikere som legger føringer, så er saken ikke desto mindre graverende.

I innledningen til rådmannens forslag viser han til at forskning på skolestørrelse og læringsutbytte ikke er entydig. Deretter antyder han at Prestebakke skole er for liten. Agendaen er – selvsagt – å spare penger. Det urasjonelle er at man i stor grad ser på tall isolert, når det økonomi-planlegges. Helhetsperspektivet mangler, og det er alvorlig.

Parametrene «læringsmiljø» og «læringsutbytte» er viktige, det er vi enige om. Mener rådmannen at han har grunn til å antyde at det står dårlig til med dette på Prestebakke?

Så er det en del andre viktige forhold som rådmannen ikke ser ut til å fange.

Jeg repeterer fra forrige gang – ved fredningsvedtaket – realitetene er de samme som før (jeg berømmer rådmannen for å ha fått noe av dette med i siste avsnitt i sitt forslag, men det bør utdypes):

  • Skolen består av flere anlegg og tilbud, det er samfunnshus, SFO, barnehage og idrettsanlegg
  • Skolen er et samfunns-sentrum for bygdene Enningdalen, Kornsjø, Bokerød og Bakke, og har aller største betydning for bosetting og trivsel i hele omlandet, som til sammen utgjør en stor del av Halden – arealmessig mer enn en tredjedel.

Hvis samfunns-senteret forsvinner, vil kommunen på kort og lang sikt tape på dette. Direkte i form av skatte- og avgiftsinntekter, og indirekte i form av nedlagt virksomhet. På grunn av fraflytting i stedet for tilflytting.

  • Skolen framstår som nyrenovert og moderne, dette fordi det nylig er investert mer enn 12 millioner kroner i å oppgradere den. Investert – som blir tapt – ved nedleggelse. Skolen ble «nyinnviet» i 2013 – altså for knappe 4 år siden.
  • De trafikale forhold i Prestebakke sentrum er også oppgradert – jeg kjenner ikke til for hvor mye – men det er lagt fartsdumper i en nyasfaltert strekning forbi skolen, og hastigheten er satt ned til 40 km/h.
  • Læringsmiljø og læringsutbytte ved skolen er det aller beste, ifølge lærere som tar imot Prestebakke-elever til ungdomstrinnene. Nasjonale prøver viser at Prestebakke har et resultat på linje med andre skoler og med en variasjon som normalt over årene.

Det er like stor grunn til å utrede å overføre elever til Prestebakke skole, og det bør også utredes. Kommunen har myndighet til å regulere skolegrenser, og det er mer enn kroner og øre som teller, i den virkelige verden. Når man investerer, skal avskrivingen gå mot bruksverdi. Ved å tilføre elever til Prestebakke vil man utnytte investeringen i større grad. Ved å stenge skolen vil én av de uheldige konsekvensene være at kommunen beholder en tom bygningsmasse der utgifter til vedlikehold fortsetter.

Da flytting av opptaksgrensene sist var oppe til vurdering, ble det sagt at det var en viss «skepsis» blant de berørte til å sende sine barn til Prestebakke. Jeg er overbevist om at dette i hovedsak kom av at man ikke kjente skolen, eller noen gang hadde besøkt den. Rådmannens utfordring, ved neste korsvei.

Veistrekningen Aspedammen-Kornsjø er utbedret – det er lagt ny asfalt på den i 2016. Riktignok ikke rådmannens budsjett, men dine skattepenger. Strekningen er i dag fin skolevei, og øvrige som ferdes på den er fornøyde.

«Effektiv tjenesteproduksjon med høy kvalitet». Det betyr i realiteten at man skal ha mer for mindre (penger). «Ja takk, begge deler», sa Ole Brumm. Du vet, og jeg vet, at det ikke går an. Det som derimot kan skje, er at omkring 20 millioner kroner i investeringer kastes bort. Det er i så fall ikke «effektiv tjenesteproduksjon med høy kvalitet».

Prestebakke skole og Halden Syd skal bestå. Basta!