I gjeldende samarbeidsavtale mellom H, SP, KrF og V finner vi denne formuleringen om Prestebakke: «Eksisterende vedtak rundt Prestebakke skole videreføres for hele perioden.»

Selv om arbeidet med ny økonomiplan på langt nær er ferdig, kan det likevel nevnes at ingenting tyder på at noen av samarbeidspartiene vil avvike fra samarbeidsavtalen.

Samarbeidspartiene gir ikke rådmannen signaler i lukkede rom. Vi har tvert om, i samarbeid med administrasjonen, og gjennom åpne politiske fora lagt betydelig innsats i å rydde opp i slik uheldig praksis fra en mørk fortid. Jeg opplever også nåværende representanter for AP som konstruktive i disse prosessene.

Rino Eriksens (AP) påstand: «Rådmannen har sikkert fått noen signaler fra posisjonen», i leserinnlegg 13. mai, faller derfor på sin egen urimelighet. Etter min oppfatning er denne beskyldningen også av en slik karakter at HA burde gitt såvel samarbeidspartiene som rådmannen mulighet for direkte imøtegåelse før publisering.

Alle signaler til rådmannen om Prestebakke er å finne i åpne protokoller og plandokumenter, eksempelvis gjeldende økonomiplan (2017–2020) http://www.halden.kommune.no/Planer/Documents/%C3%98konomiplan%202017%20-%202020.pdf, s 14: " ... I tillegg har kommunestyret vedtatt at Prestebakke skal være en selvstendig skole, men Prestebakkes tilknytning og forhold til den nye skolen på Idd utredes.»

Utfordringen for Prestebakke skole og hele lokalsamfunnet i de søndre delene av kommunen, er å sikre fortsatt aktivitet og bosetting i området. Da vil elevgrunnlaget tilsi fortsatt skole på Prestebakke også utover inneværende kommunestyreperiode.