Avgjørelsen om å omstrukturere Prestebakke skole til en fådelt skole er en alvorlig beslutning som vil påvirkere mange elever og deres foreldre.

Kommunalsjef for undervisning og oppvekst, Else-Grethe Mathisen, har besluttet at 1. og 2. klasse fra høsten 2016 skal være sammenslått. Dette som et ledd i at Prestebakke fra neste år skal bli en fullt fådelt skole.

Det kan nå tilsynelatende virke som om hun har tatt denne avgjørelsen på egen hånd. I tillegg har hun verken gitt seg selv eller skolen tid til å implementere en modell for fådelt undervisning på en hensiktsmessig og faglig forsvarlig måte.

På et informasjonsmøte to uker før sommerferien fikk vi foreldre beskjed av kommunalsjefen, daværende rektor Anette Annesdatter Huseby og rektor ved Tistedal skole, Aud Pettersen-Solberg, at 1. og 2. klasse sammenslås på permanent basis med én kontaktlærer fra høsten 2016.

Dette også i kjernefagene norsk og engelsk. Denne altfor korte tidsrammen stiller vi oss veldig skeptiske til!

Den korte fristen til å fundamentalt endre det faglige og pedagogiske opplegget, gjør oss foreldre svært bekymret for at kontaktlæreren vil ha forutsetning for å kunne drive fådelt undervisning på en målrettet og tilpasset måte.

På ovennevnte møte ble vi foreldre lovet at prosessen skulle være faglig forsvarlig, og at planer for fådelt undervisning skulle foreligge ved skolestart. Vi er nå imidlertid kjent med at kontaktlæreren pr. dags dato ikke har fått noen form for opplæring i fådelt undervisning, og at ingen planer foreligger.

Vi foreldre opplever at våre barn er prøvekaniner som et ledd i kommunalsjefens innsparing, og vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette gir dem. Vi frykter for at barna går en dyster skoleframtid i møte når økonomi og enkeltpersoner rår.

På informasjonsmøtet ble foreldrene også informert av Else-Grethe Mathisen om at beslutningen vedrørende 1. og 2. klasse ikke kunne påklages, da dette er en del av kommunenes innsparingstiltak.

Hun gir på denne måten inntrykk av at det foreligger en politisk beslutning bak avgjørelsen. Det er dermed med stor overraskelse at vi som foreldre kan lese i HA (Halden Arbeiderblad) at det er besluttet at skolen skal bli fådelt, uten at politikerne har visst om det.

Vi stiller oss undrende til at kommunalsjefen tar en slik avgjørelse alene, særlig med tanke på at hun uttalte i HA den 20. september at det ikke ligger noen føringer fra kommunalsjefen på hvordan skolene sparer penger.

Vår opplevelse er at kommunalsjefen snakker med to tunger og tar noen ulovlige snarveier. Hvor er saksgangen, og høringsforslaget om endret drift av Prestebakke skole? Og ikke minst; hvor er fokuset på barna våre?