Halden kommune ved et veiskille III

Per Kristian Dahl

Per Kristian Dahl Foto:

Av
DEL

FRITT ORDDet er med stor bekymring vi i Pensjonistpartiet ser på kommunens politiske ledelse når det gjelder flere forhold.  Det gjelder bl.a. annet satsningene på de store «prosjekter» innenfor flere områder som nå skal iverksettes. Det som ikke det politiske nivået har tatt nok innover seg er alle de forholdene som rådmann i sitt forslag til økonomiplan fremfører. Det burde politisk nivå nå tenke over hva som det skal gjøres noe med. Det er følgende: Befolkningsveksten blir lavere og lavere og forventes i snitt ikke bli høyere enn 0,6% som er meget problematisk for lokalsamfunnets utvikling i årene som kommer. Eldre 67 år og oppover vil i prognosen som er lagt fram øke med ca. 500 personer fra 2019 til 2023. Fødselsoverskuddet har i de siste årene vært marginalt positivt, men har i løpet av 2018 snudd til et fødselsunderskudd slik at befolkningsøkningen vil være helt avhengig av positiv tilflytning til kommunen. Arbeidsmarkedet er fallende når det gjelder nye arbeidsplasser i kommunen slik at sysselsettinsgraden går ned. Kommunen foretar nå store innvesteringer som ikke gir kommunen økte inntekter, men store økte utgifter i renter og avdrag over driftsbudsjettene. Kommunebudsjettet som er vedtatt forutsetter at det i 2019 skal betales ca. 140 millioner i renter og avdrag. Av den fremlagte økonomiplan så fremgår det at i 2023 så vil kommunen betale 208 millioner i renter og avdrag, altså en økning på ca. 68 millioner. Låneopptakene blir så samlet på ca. 1000 millioner mer enn i dag. Hvorfor setter Pensjonistpartiet søkelyset på de forholdene som her er framført? Det er flere ganger i uken nevnt i media at det stadig blir iverksatt mange positive saker i vårt lokalsamfunn. Det er riktig. Det som det her blir redegjort for er allikevel meget alvorlig når kommunen nå kommer mere og mere inn i en utfordrende situasjon. Dette medfører at vekst og utvikling stopper helt opp i kommunen. Det er derfor helt grunnleggende at utviklingen her blir endret for at det skal komme mere penger inn i kommunekassa. Rådmann legger derfor opp til en kursendring som vi i Pensjonistpartiet støtter.

Hvem rammes av det som her skjer?

Det kan det leses om i økonomirapporten for mars 2019 hvor det bla. står følgende innen kapittelet om Helse og omsorg. «Den økonomiske situasjon er svært krevende. Stadig flere og mere omfattende avlastningsvedtak utfordrer de økonomiske rammene. Dette er kostnadskrevende vedtak uavhengig om de er i egen regi eller privat regi. I tillegg er antall pasienter fra sykehus som trenger bistand fra kommunen økende. Når det gjelder undervisning og oppvekst så står det følgende: «Enheten arbeider med tiltak i sine budsjetter for inneværende år. Dette er svært krevende arbeide og enheten har et meget begrenset handlingsrom for utsatte situasjoner som kan kreve noen former for økonomisk belastninger. For skolene er det særlig synlig ved behov for ekstraordinære tiltak eller ved pålegg fra fylkesmannen». Som tidligere nevnt i et eget innlegg så vil begge disse sektorene få mindre penger til disposisjon om den framlagte økonomiplanen blir vedtatt. Pensjonistpartiet er derfor opptatt av det helt sentrale spørsmålet, vil kommunen kunne gi de tjenester som alle har behov og krav på innenfor de lover og regler i nevnte områder? Dette spørsmålet stiller vi med grunnlag i den økonomiske politikken som nå føres i kommunen. Vi i Pensjonistpartiet har sagt det flere ganger før, og vi gjentar det nå igjen at kommunen her står ved et veivalg. Samlet låneopptak som det legges opp til på 4000 millioner er for mye som innbyggerne skal belastes med både innenfor selvkostområdene og driftsbudsjettene forøvrig, og dette vil derfor gå utover tjenestetilbudet. Dette er derfor ikke Pensjonistpartiets politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags