I kommunestyrets møte 19.april hadde undertegnede en forespørsel til vår ordfører. Det jeg ønsket å spørre om var angående: «Utbyggingen av jernbanen i Østfold».

Det er mange som nå stiller spørsmål om hva som skjer når det gjelder utbyggingen av jernbanen gjennom Østfold. Etter at Bane Nor nå har kommet med sine nye framdrifts planer som vil medføre at det blir flere års utsettelser. Dette ifølge dem for å få en bedre planlegging og gjennomføring av prosjektene som vil gi store kostnadsbesparinger. Derfor er det god grunn til å anta at Stortinget vil slutte seg til dette.

Til nå har det vært anslått at hele utbyggingen på Østlandet vil innebære en totalkostnad på ca. 327 milliarder kroner. En kostnadsøkning på 10% vil innebære at prosjektene vil øke med over 30 milliarder kroner. Det er en så anselig sum at det burde politisk nivå skjønne de må forholde seg til på en ansvarlig måte.

Et annet moment som jeg nå har lest i SA og HA er at anslaget fra Haug i Råde til Sarpsborg har økt fra 12 til 20 milliarder. Det er en økning på 70%. Det vil si at Råde til Sarpsborg koster mer enn anslaget på kostnad fra Gøteborg til Svinesund?

Sett i dette perspektivet så vil det etter min oppfatning være riktig at Halden kommune starter i den «andre enden» og ser på de planene som for noe tid tilbake ble lagt frem fra den svenske interessegruppen som innebar at det bygges nytt spor fra Gøteborg til grensen ved Svinesund til en kostnad på ca. 16,5 milliarder kroner. Dette sporet kan så kobles på det alt eksisterende sporet som finnes i Østfold slik at godstransporten finner sin løsning. Slik det ser ut nå så vil nytt dobbeltspor til Halden ikke komme før nærmere 2040, om det i det hele tatt blir noe nytt dobbeltspor til sentrum av vår by.

Det vil i den sammenheng kunne bli etablert en ny godsterminal ved gamle Berg stasjon på Sørlifeltet.

Spørsmålet jeg da stilte til ordføreren var følgende: - Vil ordføreren til neste kommunestyremøte foreta en gjennomgang av hvilke planer som nå foreligger fra Jernbaneverkets side som nå er til vurdering i ulike adm/politiske organer og om hva som skal skje i tiden fremover. Det vil også være fint om ordføreren tilkjenner gir sitt syn om hvilken strategi han ser det som naturlig at Halden kommune nå vil velge i denne sammenheng slik at store sentrumsområder kan bli frigjort for boligutbygging.

Etter mitt syn så svarte ordføreren godt på dette spørsmålet og han har tydeligvis satt seg godt inn i denne saken som er viktig for Halden. Han ville også se videre på saken og se om det var mulig å komme med ytterligere og bedre informasjon til neste kommunestyremøte.