Det har fra min side i flere innlegg i saken blitt framført at dette ikke er noen overraskelse sett i forhold til det planarbeidet som sentrale fylkespolitikere her har stått for sammen med ansatte i Jernbaneverket til nå. Uavklarte linjeføringer gjennom våre nabobyer, samt rivning av flere hundre hus er ikke noe som løses i en fart. Kostnadene har også økt med flere titalls milliarder.

Slik undertegnede oppfatter saken nå så sier ansvarlige personer i Jernbanedirektoratet etter anmodning fra Bane Nor at foten nå er satt ned slik at de som står ansvarlig for den videre prosess får den tid som trengs for at utbyggingen nå skal kommer inn på et rett «spor».

For Halden kommune betyr dette at det ikke blir noe «dobbeltspor» før først etter 2040, om det i det hele tatt blir noe ny linjeføring inn til sentrum som vil rasere store deler av byen. Det er 22 år til at det vil bli utarbeidet en Nasjonal transportplan som Stortinget eventuelt vil gi sin tilslutning for en slik utbygging.

Dette er den politiske realitet som vi som kommune må forholde oss til om vi liker det eller ikke. Fordeling av skyld her i kommunen er derfor bortkastet tid. Vemmelige innlegg fra både politikere og andre skribenter gagner ikke saken.

Hva bør nå skje?

For at kommunen skal få frigjort sine store utbyggingsområder i sentrum som vil gi plass til over 1000 nye boligenheter så må arbeidet med å få frigjort Tyska/Hollenderen, Mølen/Jernbanegata og Grønnlansdområdet slik at det vedtaket som her er fattet om stopp fra sentrale myndigheter blir opphevet. Det må derfor uten opphold tas kontakt med overordnet ansvarlig politisk myndighet slik at de får en klar beskjed om dette ikke kan aksepteres. InterCity vil ha sin start i Halden når den engang i framtida blir en realitet.

Det sporet som i dag går inn fra Sørlifeltet til dagens jernbanestasjon kan benyttes med den linjeføring som i dag. For å spare fra 1 til 2 minutter som vil koste over 1 milliard er ikke samfunnsnyttig bruk av økonomiske midler etter min oppfatning. Stort sett er alle er enige om at godstog som er 750 meter lange og som det vil gå flere av i timen ikke kan ha en linjeføring mitt i byen.

Den som støtter et slikt forslag fra politisk nivå bør klart si fra om dette. Det er også fra min side tidligere framført at all godstransport skal knyttes til en linjeføring som går via Svinesund (nærmere Isebakke) slik utredning fra konsulentfirma også har framlagt.

Jernbaneutredningen som ble framlagt i Sverige for kort tid siden for utbygging av deres jernbane sier at fram til 2029 er det ikke avsatt noen økonomiske midler som vil bety noe i forhold til vårt område.

Den første utredningen om ny linjeføring til sentrum av byen er fra 1992, det vil altså ha gått nærmere 50 år før det kanskje skjer noe, om det ikke handles nå. Ingen kan nekte Halden kommune å starte arbeidet med en kommunedelplan for det som her er tatt opp og da vil det bli gitt svar på hvor sentrale politisk myndighet er i saken. Dette er det som politiske partier og medlemmer i kommunestyret nå bør samle seg om og bruke kreftene på. Ikke vemmelige innlegg i lokalpressa mot hverandre for å score billige poeng. Pensjonistpartiet ser viktigheten av at det bør skje et politisk arbeid og ikke den gneldring som nå pågår.