Pensjonistpartiet vil åpne Bergheim for fullt med en gang

BERGHEIM: Sykehjemmet er under utbygging.

BERGHEIM: Sykehjemmet er under utbygging. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD: Pensjonistpartiet vil i sitt forslag til økonomiplan bruke 11 millioner kroner mer til Bergheim sykehjem enn rådmannens forslag.

DEL

MeningerØkonomiplanen for 2019-2022 skal nå behandles i kommunestyret 21. juni. Den fastlegger i all hovedsak hva kommunens penger skal brukes til i de neste 4 årene. Det er ikke til å unngå å se at dette blir de store prosjektenes år innenfor flere områder. I tillegg til dette står nå kommunen mitt oppe i en stor og omfattende utbygging av vann og avløpsnettet som vil gi innbyggerne omfattende avgiftsøkninger i tiden som kommer.

Som det også tidligere i innlegg fra Pensjonistpartiet i HA er redegjort for vil kommunens totale gjeld øke drastisk. Alle de store partienes endringer av økonomiplanen er små i forhold til rådmannens forslag og bygger derfor i all hovedsak på det han foreslår med få unntak. Pengebruken blir omfattende og vil binde kommunens handlefrihet for lang tid fremover.

Fra Pensjonistpartiets side er det også i tidligere innlegg i HA blitt framført at de som har det vanskeligst i dag kommer ikke til å få det lettere økonomisk i tiden som kommer når denne planen gjennomføres.  Det forslaget til økonomiplan som nå legges fram fra Pensjonistpartiet legger derfor opp til en helt annen kurs enn de øvrige partiene her gjør.

Låneopptakene i kommunen reduseres betraktelig (over 500 millioner) ved at de skyves ut i tid, og blir utført på en helt annen måte enn det som ligger i det som de store partiene her har som forslag. Blant annet så vil vi at det på Os tomten bygges kun barneskole med idrettshall, og at ungdomsskolen på Rødsberg blir rehabilitert fullt ut og blir der den er i dag.

Flere har fremmet dette forslaget, ikke minst de som er ansatt innenfor skoleverket fraråder sterkt at det samles over 600 elever på en alt for liten tomt på Os. Dette blir også mange millioner rimeligere og gir langt bedre tilbud til elevene.

Pensjonistpartiets forslag til økonomiplan 2019-2022:

Forslagene medfører store endringer som vil bety mye for kommunens innbyggere. De kommunale avgiftene vil bli lavere innenfor vann og avløp og det blir heller ingen 10% økning av eiendomsskatten.

Bergheimutbyggingen som får 96 plasser for i alt hovedsak demente åpnes fullt ut. Ikke som det nå er forslag med kun 80 plasser i denne omgang. Det er avsatt 11 millioner mer til dette i vårt forslag.

Undervisningssektoren får 15 millioner mer enn det som rådmann foreslår i sin økonomiplan, som vil være helt avgjørende for at det her skal være et forsvarlig nivå i tiden som kommer. Det avsettes midler slik at både Kvik, TTIF, Idd Sportsklubb og Berg Idrettslag får nødvendig støtte slik de er lovet i mange sammenhenger. Noe annet er helt urimelig. Kommunen er mer enn store prosjekter i sentrum som også er viktig, men det må tas mer hensyn til dette som er nevnt her slik vi ser det.

Omsorgslønnen til de som tar hånd om sine pårørende økes slik at de oppfyller det som helsedirektoratet har forslag om. Det bevilges derfor 0,6 millioner kroner til dette formålet. Kommunen har tenkt å gi et påslag med 0,5% til de som har lån i Husbanken (start lån) som vil gi kommunen en merinntekt på mellom 0,6-0,7 millioner pr. år. De som har slike lån har det vanskelig nok fra før etter pensjonistpartiets oppfatning og dette blir derfor ikke innført med vårt forslag til økonomiplan.

Videre så vil det bli innført, slik det var tidligere, en ordning med "frikort på 5000 kr pr. år " til enslige minstepensjonister, samt de som har tilnærmet samme inntekt. Dette for å dekke utgifter til nødvendig legebesøk og medisiner samt andre forhold som er påkrevd. Retningslinjer vil bli utarbeidet i denne sammenheng av administrasjonen.

Det vil også bli ansatt brukerombud i kommunen som skal hjelpe alle som har behov for bistand i saker. 

Pensjonistpartiet går også sterkt inn for at det ikke skal foretas rivning eller annen form for utbygging som er i strid med den vedtatte sentrumsplan.

Planfri kryssing av veien for elevene som skal gå på den nye skolen på Idd som er kostnadsberegnet til 15 millioner kr må dekkes av fylkeskommunen i sin helhet. Det er her en fylkesvei, slik at de som har det politiske ansvaret i fylkeskommunen får ta seg av dette. Dette er bare noen av de endringer som vi i pensjonistpartiet ønsker skal endres på i den framlagte økonomiplanen.

Pensjonistpartiets leder Nils Sagstuen og Pensjonistpartiets gruppeleder Per Kristian Dahl

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags