Gå til sidens hovedinnhold

– Er det dette lokalsamfunnet vil?

Artikkelen er over 2 år gammel

Gruppeleder Per Kristian Dahl i Pensjonistpartiet forteller i dette leserinnlegget hva kommunens vedtatte budsjett betyr for deg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her er innlegget:

Hva betyr kommunens vedtatte budsjett for deg som innbygger?

Forutsetninger:

Halden kommune går nå inn i en utvikling hvor det skal foretas store låneopptak for å gjennomføre de store investeringene som økonomiplan 2019 – 2022 samt det budsjett for 2019 legger opp til. For å trygge det som her er fremført fra rådmannens side peker han på at følgende forhold må hensyntas og som politisk nivå nå har vedtatt:

 • Det foretas opparbeidelse av et driftsfond på om lag 100 millioner som frigjøres gjennom driften. Her blir det mindre penger til helse og skole.
 • Det legges til rette for at eiendomsskatten på vanlige boliger kan økes om det blir nødvendig.
 • Storstilt omlegging av driften i kommunen for å møte morgendagens rammereduksjoner med realnedgang i overføringer fra staten.
 • Økte skatter /avgifter utover prisstigningen innenfor så å si alle områder i kommunen. Noen avgifter økes med over 50%, noe som innbyggerne må betale.

Det som her er fremført er for å møte den situasjon i 2022 hvor kommunens gjeldsnivå vil bli meget høyt. Anslagsvis over 4000 millioner om fastlagt plan for investeringer følges. Det betyr at renter og avdrag vil bli på over 60 millioner mer enn det er i dag med grunnlag i vedtatt økonomiplan. Utgifter for renter/avdrag øker da med 48,4% i løpet av 4 år. I tillegg til dette fremgår det av kommunens regnskaper at utgifter til husleie, leie av lokaler m.m. har hatt en kostnadsøkning fra 2016 til nå på over 7 millioner. Utgiftene her vil også stige ytterligere i årene som kommer.

Pensjonistpartiet er ikke enige i det som det her legges opp til. I forhold til opprinnelig budsjett for 2018 har det i løpet av året blitt foretatt budsjettjusteringer som har medført at undervisning og oppvekst, helse og omsorg, og teknisk har blitt tilført 36,6 millioner. Det viser hvor ustabilt det fort kan bli i løpet av et år.

Nå står vi ovenfor den situasjon at det ikke er avsatt økonomiske midler i 2019 til oppgaver som Pensjonistpartiet har prioritert. Det gjelder bla. følgende:

 • Bergheim bo og aktivitetssenter blir ferdig bygget med 96 plasser for demente i 2019.Fra åpningen og frem til 1.10.2019 åpnes kun 80 plasser. Fra 1.10.2019 og ut året åpnes 8 plasser til mens 8 plasser tas ikke i bruk. Pensjonistpartiet vil at alle plassene åpnes fra det tidspunkt hvor senteret er ferdig. Tomme rom når det er investert 400 millioner er ikke akseptabelt.
 • De som står på venteliste for sykehjemsplass skal få dette så raskt som mulig mener Pensjonistpartiet.. Dette gjelder ca. 30 personer pr. i dag. Dette er heller ikke akseptabelt. Den belastningen som her påføres pårørende kan ikke under noen omstendighet forsvares. Dette tar ikke vedtatt budsjett hensyn til.
 • Nedleggelse av Busterudgata eldresenter blir ikke gjennomført. Det er bra, men det mangler økonomiske midler slik at det kan drives fullt ut som i dag.
 • Ordning med Frikort innføres til alle enslige som har minstesats som pensjonister og de med laveste sats for ufør. Regler for tildeling utarbeides uten opphold. Dette ble ikke hensyntatt.
 • Brukerombud skal ansettes snarest i kommunen. Ikke hensyntatt.
 • Omsorgslønn i kommunen justeres opp til samme lønnsnivå som hjelpepleier slik som Helsedirektoratet anbefaler. Heller ikke hensyntatt.
 • Kirken blir tilført økte økonomiske midler for sin virksomhet. Det ble vedtatt å bevilge 1 million mer enn det rådmann hadde i sitt budsjettforslag. Fra 11,3 millioner til 12,3 millioner i driftstilskudd. Pensjonistpartiet mener at dette burde ha økt med ytterligere 3 millioner.
 • Tistedalshallen gis støtte til at bygging kan start i henhold til den plan som er sendt til kommunen fra TTIF. Dette ble ikke hensyntatt.
 • Foreninger og lag knyttet til Berg/Idd/Strupe får ikke økonomisk støtte til sin virksomhet. Det skal kun utarbeides en plan som gir oversikt over offentlige tilskuddsordninger i 2019. Her vil pensjonistpartiet at det skal bevilges økonomiske midler slik at løfter flere har fått tidligere blir hensyntatt.

Oppsummering:

Kommunen står nå ved et veiskille. Alt legges nå til rette for at det i løpet av de neste årene skal kunne foretas en kjempestor investering på Os-tomten om alt går som flertallet i kommunestyret vil. Det skal brukes nærmere 1000 millioner på dette området sammen med områdene rundt.

Slik vi i Pensjonistpartiet ser det så vil dette ramme både helse og omsorg, undervisning og oppvekst, kultur og andre funksjoner i kommunen. Alt dette fremgår i vedtatt økonomiplan for 2019-2022 samt det vedtatte budsjettet. Det som her skjer vil binde kommunen økonomisk de neste 10 til 15 årene. Stort sett all handlefrihet blir borte.

Er det dette lokalsamfunnet vil? Det er valg i 2019. Da vil det være innbyggerne som bestemmer kursen videre.

Per Kristian Dahl

Gruppeleder for Pensjonistpartiet Halden

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.