Lenge leve Rødsberg!

Per Kristian Dahl vil beholde Rødsberg som ungdomsskole i sentrum.

Per Kristian Dahl vil beholde Rødsberg som ungdomsskole i sentrum. Foto:

Av
DEL

Hva mener lærerene?

FRITT ORDDet var overskriften på et leserinnlegg i HA 18. mai 2018 fra de 27 organiserte  lærerene på Rødsberg ungdomsskole. Innlegget tar for seg hvorfor de ikke ønsker at det skal etableres en skole på Os-tomten som skal bli en 1-10 skole. Innvendingene er flere men i hovedsak går de på at elever fra 6 til 16 år blir plassert på en alt for liten tomt, og at en topp moderne ungdomsskole kan bygges der den er idag.  Det er til det beste for elevene etter deres oppfatning. Videre så siterer underskriverene at hvis påstandene til Erlend Eng Kristiansen stemmer så kan dette bli rimeligere enn en ny 1 til 10 skole på Os. 
Det er i dag svært god kjennskap til organisering av 1 til 7-skoler nasjonalt og i vår kommune. Organiseringen er også den mest brukte i landet . Alle skolene i vår kommune er idag 1 til 7 skoler. Hvorfor overser kommunestyret dette? Spiller det ingen rolle hva som er best for elevene?

Hva skjedde på Risum?

I sak 2016/40  Ny skole på Idd, ble det fattet vedtak om bygging av denne skolen i kommunestyret. I saksfremmlegget fra administrasjon ble det understreket at det mest riktige var å bygge en skole fra 1. til 7. trinn. Det sluttet kommunestyret seg til. Ingen fremmet noe annet forslag. 
Undertegnede vil derfor sitere følgende fra saksfremlegget fra administrasjon hvor det under «Elevmiljøet og alderspenn» står følgende sitat:
«Elevmiljøet blir ofte holdt som en positiv faktor for 1 til 7-skole. Alderspennet ved denne type skoler er betydelig mindre enn man vil få ved en 1 til 10-skole. Barnas kognitive utvikling er nært sammenhengende med alder, og i løpet av skoleløpet i en ordinær barneskole så vil en observere at barna utvikler seg svært mye både fysisk og kognitivt gjennom de 7 årene barneskolen varer. Dette er momenter som må ivaretas blant annet i forhold til muligheter for å kunne leke skjermet med sine egne aldersgrupper når de er ute. Dette er betydelig enklere å ivareta på en skole fra 6 til 12 år. Utformingen av arealer og skolebyggningene for barn som går i ungdomsskolen vil ha andre forutsettninger og formål enn mindre barn.» Sitat slutt.
Det er derfor ingen tvil etter min oppfatning hva som er det beste for barna i denne saken. Hvorfor hører ikke kommunestyret på dette? Hva er grunnen til at de mener de har høyere kompetanse enn lærerne og administrasjonen innenfor undervisningen i denne saken? Hvorfor er det bare Pensjonistpartiet som setter søkelyset på dette forholdet av de politiske partiene?

Utredningen for bygging på Os tomten

l løpet av en uke fatter det politiske miljøet, inkludert kommunestyret, vedtak om at det skal bygges idrettshall med basishall samt 1 til 10-skole på Os-tomta. Der er avsatt 525 millioner i Økonomiplan  til hele prosjektet. Utredningen som ble forelagt politisk nivå anslo dette til en kostnad på over 800 millioner. Dette skal så  reduseres for at utbyggingen skal bli «billigere» av administrasjonen. Hva det skal spares på utreder  nå administrasjonen i disse dager. Det er også et poeng i denne saken om ikke kommunestyret besinner seg og bygger en delt barne og ungdomsskole, så sier også administrasjonen at det beste alternativet når det gjelder i et skolefaglig perspektiv anbefales Link sitt forslag. Se kommunestyrepapirene i saken på side 477.  Det innebærer at Os skole ikke rives om en eventuell utbygging finner sted.

Pensjonistpartiet er her klar i sin sak. Det blir fortsatt barneskole på Os og Rødsberg ungdomsskole blir der den er idag. Skolen opptar barna, foreldre og besteforeldre derfor dette engasjementet fra vår side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags