Alle som vil kan komme med innspill om Os-prosjektet

Arve Sigmundstad

Arve Sigmundstad Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORD I det siste har det vært et stort engasjement rundt det nye oppvekstsenteret på Os. Det er krefter som synes å mene at prosjektet er en så dårlig idé, at det bør skrotes – mens andre synes å mene at dette er det beste byutviklingsgrepet siden Brygga kultursal.

At folk har en ulik oppfatning av prosjektet er bra. Det forteller om en levende debatt – og at folk er glad i byen sin. Samtidig ligger de gode løsningene ofte der ulike oppfatninger brytes mot hverandre.

I forrige kommunestyreperiode ble det lagt ned et omfattende arbeid i å utarbeide en ny sentrumsplan. Det ble avholdt folkemøter, by:lab, kommunens administrasjon hadde åpent hus hvor alle haldensere ble invitert inn for å se planene – og kunne gi sine innspill. Det ble avholdt folkemøter, og det var høringer.

Det skal være mer attraktivt å bo i sentrum, er en visjon fra sentrumsplanen. For å lykkes skal det bl.a. legges til rette for bygging av ny samlet sentrumsskole med idrettsfunksjoner slås det fast i innledningen til sentrumsplanen.

Sentrumsplanen har også et eget avsnitt om «Nytt oppvekstsenter på Os», og under avsnittet om Rødsberg – slås det fast at Rødsberg skal konverteres til boligformål. Allerede her var man opptatt av å knytte til seg fylkeskommunen, slik at også videregående skole kunne benytte seg av idrettsanleggene.

Gjennom sentrumsplanarbeidet gikk man grundig til verks og fikk utarbeidet to mulighetsstudier som viste at visjonen var mulig å gjennomføre – og selvsagt var både elever, ansatte og foreldre ved de to skolene involvert i planarbeidet. Selv var jeg på dette tidspunktet leder for FAU ved Os skole, og leder av Kommunalt foreldreutvalg (KFU) – som leverte omfattende innspill til arbeidet

Når det i debatten framstilles som at beslutninger er fattet nærmest i et vakuum, uten at byens innbyggere har hatt anledning til å delta – så er det etter min oppfatning feil. Men jeg tror likevel man skal trekke lærdom av at diskusjonen i stor grad har handlet om planarbeid, byutvikling, bevaring og idrett – og i for liten grad om elevens læringsmiljø og den utvidelsen av aktivitetstilbudet til barn og unge som nå planlegges i sentrum.

Å bygge en ny sentrumsskole vil på en rekke områder være et løft for haldenskolen, men det skaper også noen utfordringer. Dette har vi i for liten grad evnet å løfte opp til debatt utenfor politiske fora.

Selv om det ble lagt mye arbeid i å involvere flest mulig i arbeidet med sentrumsplanen, har man ikke i like stor grad evnet å informere og involvere etter hvert som prosjektet har utviklet seg og vært gjenstand for over 30 ulike saker i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret denne kommunestyreperioden. Det bør vi ta lærdom av.

For Aps del var utviklingen av et oppvekstsenter på Os, med tilhørende idrettsanlegg, en viktig del av våre valgløfter foran kommunevalget 2015. Det var omtalt i valgmateriell, og i våre forslag til budsjett og forslag til økonomiplan. Dette er også dokumenter som legges ut til offentlig ettersyn av kommunens administrasjon, nettopp for at folk skal kunne se, sette seg inn i – og gi tilbakemeldinger før det fattes endelige politiske vedtak.

Tirsdag ble utkast til reguleringsplan lagt fram for politisk behandling, og etter forslag fra undertegnede ble planen sendt i retur til administrasjonen – som fikk i oppdrag å jobbe videre med planutkastet, før dette sendes ut på offentlig høring. Da vil alle i Halden nok en gang få anledning til å komme med sine innspill. På vegne av Arbeiderpartiet lover jeg å lytte til alle innspill som kommer.

Artikkeltags