Vær varsom, Kjøge!

Av
DEL

MeningerPressens etiske grunnlag er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Paragraf 4.1 lyder: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

I en leder onsdag 9/10 skriver redaktøren følgende: «Signalene om at det skal opprettes egne «ad hoc-utvalg» der partiene skal diskutere saker på kammerset før de åpne møtene, misliker vi sterkt. Slik var det i Halden før 2011. Det ble kritisert nord og ned, forsterket politikerforakt, og åpnet for spekulasjoner om at det ikke var tette skott mellom politikk og administrasjon».

Ad hoc-grupper har ingenting å gjøre med at partiene har gruppemøter før møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg.

Hjemmel til å opprette ad-hoc-utvalg er nedfelt i kommunens delegasjonsreglement. Pkt 2.3 lyder: «Kommunestyret kan nedsette ad-hoc utvalg for å ivareta tids- og saksavgrensede oppgaver, bestemt av kommunestyret. Ved nedsettelse av ad hoc-utvalg skal disse tildeles mandat og funksjonstid».

Videre kan hovedutvalg opprette underutvalg etter punkt 3.3: «Utvalgene gis fullmakt til å delegere sin myndighet til underutvalg og til å opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 5».

Underutvalgene skal føre protokoll i henhold til dette reglementets 6.22. Eventuelle vedtak i saker behandlet av komiteer eller underutvalg skal fattes av hovedutvalget selv.

I inneværende periode har det vært opprettet en rekke ad hoc-utvalg, ofte kalt styringsgrupper. Arbeidet med kommuneplaner har vært ledet av styringsgrupper, det har vært nedsatt en egen hallgruppe for hallen på Os.

PROFIL: Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne i Halden kommunestyre

Ad hoc-grupper er underlagt de samme regler for offentlighet som andre utvalg opprettet av kommunestyret. Presse og publikum kan være til stede og protokollene er offentlige. Hensikten er at omfattende saker og politiske styringsdokumenter skal være prosesstyrt og sikre medvirkning i tråd med bestemmelsene blant annet i Plan- og bygningsloven.

Jeg har vært med i arbeidet for å få etablert en rødgrønn koalisjon, og det er ingen som har foreslått at bestemmelsene vedrørende ad hoc-grupper skal endres. Tvert imot er ønsket å bruke styringsgrupper mer aktivt for å sikre medvirkning og forankring av større saker. I motsetning til Edquist og Høyre som før påske fikk fattet vedtak om å legge ned styringsgruppa for kommuneplanens arealdel og stille planarbeidet i bero. Dermed fikk ikke Haldens befolkning mulighet til å vurdere og komme med synspunkter på planutkastet før valget.

Delegasjonsreglementet ligger på kommunens hjemmeside, og jeg vil anbefale redaktøren å lese dokumentet grundig. Jeg forventer også at han i tråd med punkt 4.13 i Vær varsom-plakaten retter feilaktige opplysninger og beklager sin karakteristikk av politiske partier. Troverdighet er grunnleggende for en uavhengig presse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags