Endelig kan vi begynne å diskutere byutvikling på et realistisk grunnlag.

Borte er ledende politikeres tro på at det skulle være mulig å trumfe gjennom en utbygging på Tyska, at en ikke behøvde ta hensyn til at dette kunne komme i veien for et framtidig dobbeltspor til Sverige. At det ikke var nok med en henstilling fra Jernbaneverket, at det måtte en innsigelse til, at kommunen måtte få beskjed om at nasjonale hensyn var viktigere enn lokale interesser, er et tankekors.

Et tankekors er det også at ønsket om storstilt utbygging av leiligheter på jernbaneområdet og på Tyska, 1000 nye boligenheter i alt, i stor grad har vært begrunnet i behovet for pendlerleiligheter. Folk skulle ha gangavstand til toget for å kunne dra på jobb i Oslo.

Når dobbeltsporet er ferdig, og togturen til Oslo blir på omkring en time, kan Halden bli et mer attraktivt sted å bo. Tankegangen har vært basert på at jernbanestasjonen skal ligge der den er. Likevel har både forrige og nåværende politiske ledelse prøvd å omdisponere til boligbygging den mest sannsynlige traseen inn mot stasjonen.

Nå har vi fått ny kunnskap om de godstogene vi kan forvente når dobbeltsporet er ferdig til Göteborg. Mye tyder på at traseen ved Tyska, som først ble tegnet inn i 1992 og fortsatt er ett av alternativene, må senkes ned under vannspeilet i en senketunnel hvis den skal bli akseptabel. Da må også stasjonsplattformen bli en rulletrapp ned.

Et nytt alternativ er lansert det siste året, det såkalte Brødløs-alternativet med mindre høydeforskjeller og en underjordisk stasjon i nærheten av BRA-veien.

Hvis vi tenker oss at den framtidige jernbanestasjonen ikke kommer i sentrum, kan vi ikke lenger bruke pendlerne som argument for storstilt utbygging ved Tistas utløp. Mye av byutviklingen vil da flytte seg nærmere den nye stasjonen. Pendlerne vil trolig ønske å bosette seg nær BRA-veien, med lett gang- og sykkelvei til stasjonen.

Dette betyr ikke at boligbyggingen i sentrum stopper opp. Det vil fortsatt være en del som gjerne vil bo der. Med innbydende parker og gangveier, utsikt til fjorden og mindre støy fra tog, kan området bli attraktivt for andre enn pendlere, unntatt der flomfare og dårlige grunnforhold fører til for dyre boliger.

En forutsetning for mange vil være at nybygg utformes i harmoni med byggeskikken i området og ikke blir overdimensjonerte. Disse perspektivene er det viktig å ha med når sentrumsplanen skal vedtas.

Det er lett å være enige om at planleggingen av nytt dobbeltspor har gått altfor tregt, men det skyldes ikke bare Jernbaneverket. Det er storting og regjering som bestemmer hva som skal utredes. Politikerne må ta hovedansvaret. Nå håper vi at de har forstått alvoret og prioriterer, slik at godset kan gå på dobbeltspor fra Göteborg før trafikkaos lammer trafikken på E6 og ledende politikere står maktesløse og toer sine hender.