Gå til sidens hovedinnhold

– Hvordan blir det nå med eldreomsorgen?

Artikkelen er over 2 år gammel

Økonomirapport per. 2 tertial 2018 er lagt fram. Her kommer noen forhold som det er viktig å ha med seg når det gjelder eldreomsorgen i kommunen, og som Halden Pensjonistparti er opptatt av overfor innbyggerne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når det gjelder investeringsbudsjettet, så framgår det at det i 2018 vil bli foretatt investeringer på til sammen 922 millioner. Her er vi ikke langt unna en milliard som kommunen skal ha med seg inn i framtida.

Fra Pensjonistpartiets side har det ved flere anledninger vært understreket at med det som den vedtatte økonomiplan for 2019–2022 legger opp til, så vil kommunens samlede gjeld bli på 5.000 millioner ved periodens slutt. Dette er et viktig forhold å ta med seg når renter og avdrag skal betales i tiden som kommer.

Videre så framgår det av rapporten at undervisningssektoren som etter vår oppfatning nå går på «sparebluss», har fått tilført 9,1 millioner fra fjorårets resultat til dekning av sitt område. Dette for at det ikke skal stoppe helt opp innenfor dette området etter Pensjonistpartiets oppfatning.

Hva med eldreomsorgen?

Her er et direkte sitat fra rapporten som den enkelte leser bør lese flere ganger etter vår oppfatning. Sitat: «Kommunalavdelingen (helse og omsorg, journ.anm.) har iverksatt en rekke tiltak pga. budsjettoverskridelser som går på strengere ansettelseskontroll (herunder holde noen stillinger vakant ut året) strengere kontroll rundt brukere av bemanningsbyrå, sentral godkjenning ved brukere av privat avlastning, kurs, konferanser avlyses, overtidskontroll, samt innkjøpsstopp. Det iverksettes også en gjennomgang av tildelingspraksis innenfor alle tjenester. Alle enheter er for øvrig i gang med å vurdere kostnadskutt som det er mulig å gjennomføre ut året. Tiltaksplanene er under arbeid». Sitat slutt.

Her er det som eldreomsorgen nå vil måtte forholde seg til i tiden som kommer. Fra før så er vi i Pensjonistpartiet kjent med at det er venteliste på sykehjemsplasser. Her blir dem som har krav på dette i kommunen, bare holdt med bortforklaringer og unnvikende forklaringer.

Bortimot 30 personer står nå på «venteliste» som betyr at tilnærmet en hel avdeling kunne opprettes i kommunen for å dekke dette behovet.

Eldre som trenger hjemmehjelp/hjemmesykepleie eller annen form for hjelp, må få sitt behov dekket. Pensjonistpartiet vil jobbe for at det skal bli slik. Med den opplistingen av tiltak som nå er lagt fram for det politisk miljø fra administrasjon, vil det bli en ytterligere svekkelse av tilbudet til dem som trenger det aller mest i kommunen.

Hva med Bergheim?

Kommunen foretar nå utbygging på Bergheim som vil gi 96 plasser til demente. Her har kommunen heller ikke «råd» til å ta alle plassene i bruk, slik det framgår både i budsjett og økonomiplansammenheng, hvor det kun er lagt opp til at 80 plasser skal tas i bruk. Her er det gitt tilskudd fra sentral politisk myndighet til investeringene som foretas, men driften som er det aller viktigste, finner ikke det politiske miljøet i kommunen økonomiske midler til innenfor sine budsjetter.

Slik vi i Pensjonistpartiet ser det, kan kommunen ikke fortsette med låneopptak i den størrelsesorden som nå skjer. Det vil ramme både undervisningssektoren og omsorgen for dem som trenger det mest i tiden som kommer. Renter og avdrag skal betales. Derfor har vi i Pensjonistpartiet andre prioriteringer ovenfor kommunens innbyggere enn de kjempestore prosjektene som det nå legges opp til og tydeligvis skal gjennomføres.

Kommentarer til denne saken