I siste kommunestyre (24. mai) fremmet Per Kristian Dal og undertegnede (Pensjonistpartiet) forespørsel som ikke ble besvart på grunn av tidsbrist.

Kommunestyremøtene har tendens til å bli svært lange slik at noen saker kan bli utsatt. Denne gang forespørslene.

I senere tid har det oppstått en uro for alle dem som er opptatt av vern av vår spesielle og vakre by, når vi ser at flere partier åpner for å rive historiske signalbygg, og samtidig åpner for å bygge høyre enn hva sentrumsplanen viser. Disse forholdene ønsket jeg å fokusere på gjennom en forespørsel i kommunestyret. Mange er tydeligvis opptatt av dette, derfor gjengir jeg forespørselen i media.

Les også

Kommunen betaler ikke omsorgslønn slik den bør være

Forespørsel:

Det har i den senere tid kommet fram i media at flere sentrale bygninger i sentrum kan bli aktuelle for rivning. I tillegg til dette har utformingen av et større byggeprosjekt på Grønland blitt mye diskutert.

Det er i den vedtatte sentrumsplan som kommunestyret har vedtatt, blitt utarbeidet underliggende dokumenter som tar for seg mange forhold. Det gjelder hvor det kan fortettes, høyder for bebyggelse, hva som er verneverdi, framtidige veiforbindelser o.s.v. Sentrumsplan som ble vedtatt for under et år siden, burde derfor etter min oppfatning legges til grunn for det som skal skje langt mer enn det som kommer fram i media fra ulike politiske representanter.

Det som var et viktig forhold som ble understreket lenge før sentrumsplanen ble vedtatt, er at de som skulle foreta seg noe, måtte ha en langt bedre forutsigbarhet fra kommunens side. Dette må man da ta hensyn til etter min oppfatning.

Les også

Hvor og hvordan kan Halden moderniseres?

Spørsmål til ordføreren:

1) Bør ikke kommunestyret gå foran med et godt eksempel ved å følge det som kommunestyret for kort tid tilbake har vedtatt når det gjelder sentrumsplan?

2) Vil ordføreren ta initiativ til at det blir en avklaring for hvilke bygninger/områder som det kan bli aktuelt å foreta riving, slik at innbyggerne kan få en oversikt over dette og også fra hvilket politisk nivå som vil medvirke i denne sammenheng?