Som mangeårig medlem av Teknisk Hovedutvalg og Kommunestyret, har jeg vært med å godkjenne mange reguleringsplaner i kommunen. Fra min side – etter mange befaringer av de områder som har vært tatt opp til behandling – har det festet seg et helt overordnet inntrykk i den sammenheng. Det er at innbyggerne i kommunen ønsker seg stabilitet og forutsigbarhet, enten de kjøper seg en ferdig bygd bolig, eller at de bygger selv på regulerte områder, og at vedtatte planer ligger fast.

Det at den enkelte foretar en slik stor investering som kjøp av en bolig, skal dette derfor ikke medføre overraskelser på et senere tidspunkt ved at endringer av planer blir foretatt. Her vil vi i Pensjonistpartiet fungere som ombudsmenn for dem som kan bli berørt av slik «omregulering» fra en vedtatt juridisk bindene plan.

De senere år har det både fra sentrale politiske myndigheter, og ikke minst fra politisk hold i vår egen kommune, blitt lagt opp til at såkalte fortettinger blir foretatt ved at det gis dispensasjoner fra allerede stadfestede reguleringsplaner. For mange naboer som blir berørt av dette kan konsekvensene bli store. De kan bl.a. miste utsikt som de er glad i, samt få forringet verdi på sin egen bolig ved at framføring av vei endres (felles veiframføring).

Pensjonistpartiet er derfor ikke imot at fortettinger finner sted i alle sammenhenger, men det må være en helt klar forutsetning når det skal skje ved at berørte naboer aksepterer slik fortetting før de finner sted. Hvis det reises innsigelser fra berørte naboer så vil vi i Pensjonistpartiet ta hensyn til dette. Trygghet for at gjeldende reguleringsplaner ligger fast blir derfor en viktig sak for vårt parti ved Kommunevalget i 2019. Pensjonistpartiet ønsker trygghet og varig forutsigbarhet slik at det fra administrativt og politisk nivå ivaretar det som her er framført.