Gå til sidens hovedinnhold

Feig avgjørelse om boligkvartal

Artikkelen er over 2 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eiendommene i Jacob Blochs gate og Svenskegata bør beholdes og utvikles til boliger. På den måten sørger politikerne for en mer levende nordside og et bedre botilbud til de vanskeligstilte på boligmarkedet. I Halden Arbeiderblad 15. oktober stod artikkelen «Tente en gnist med boligkvartal» på trykk, basert på debatten om å beholde eiendommene Svenskegata 5 og Jacob Blochs gate 4, eller selge dem. Her tok Øivind Holt (MDG) opp igjen forslaget om å beholde eiendommene for å utvikle det til et boligkvartal med parkeringsmuligheter delvis under bakken.

Forslaget tente en gnist hos undertegnede også, da dette forslaget ville gitt kommunen en mulighet til å få fortgang i Områdeløft Nord, og signalisert at de mener alvor. Samtidig kunne de begrenset flukten fra nordsiden, som har vært en snakkis rundt haldensernes matbord i alt for lang tid. Ikke minst ville kommunen fått mulighet til å utforme et boligområde som passer overens med kommunens planer og framtidsønsker.

Halden kommune har selv utvist bekymring for utviklingen i sentrum. I kommunens statusrapport 1. mars 2018 står det: «Man så at sentrum hadde et flyttemønster som viste at flere barnefamilier flytter ut av sentrum når barna kommer i skolealder, mens mange eldre flytter inn til sentrum i leiligheter». Hvis kommunens politikere virkelig tror at private utbyggere vil gå i bresjen for at denne utviklingen snur, tror jeg en realitetsorientering er på tide.

Markedsøkonomi står gjerne i en direkte motsetning til offentlig styring. Det er nettopp derfor noen ting i samfunnet, som f.eks. skoler, veier og parker, står i offentlig eie, slik at alle skal få tilgang til disse godene uten å måtte betale unødvendig mye for det. Private utbyggere vil utvikle det prosjektet som gir størst inntekter og minst risiko, mens kommunen kunne laget et boligprosjekt for å redusere sosioøkonomiske forskjeller, deriblant å redusere fattigdom blant barn og barnefamilier. Som en tilleggsgevinst hadde man fått en bedre befolkningssammensetning i sentrum, og lagt til rette for et løft for nordsiden ved at yngre mennesker faktisk ønsker å bosette seg der. Disse mulighetene forsvinner selvfølgelig når man frasier seg den offentlige styringen.

Påstanden til Thor Edquist (H) om at andre er flinkere til å utvikle eiendommer enn Halden kommune, er heller ikke særlig imponerende. Hva legger han i «flink»? Hvis han mener det å tilby boliger rettet mot de med mest penger, så har han selvfølgelig helt rett i sin påstand. Det er det mange i Halden som er flinke til; faktisk så viser Eiendom Norge sine tall fra 3. kvartal 2018 at Halden har det nye fylkets (Viken m/Oslo) nest største boligprisvekst. Ullern i Oslo er det eneste området med større 4-kvartalsvekst. Hvis en «flink utbygger» derimot er en som ønsker utjevning av sosioøkonomiske forskjeller, en spesifikk befolkningssammensetning, «helhetlige innsatser i levekårsutsatte områder» eller at maktbalansen mellom nord- og sørsiden skal endres – da ønsker jeg kommunen lykke til i letingen av en privat utbygger.

At kommunen trenger mer penger er en kjensgjerning, men det er jo et resultat av forferdelig økonomisk styring over lang tid. At politikerne endelig har tatt ansvar og er på rett vei på dette området er bra, men å selge bort en strategisk brikke fra prosjekt nordsiden tror jeg er en dårlig avgjørelse.

Kommunen får uansett inntekter fra de tre andre eiendommene som ble nevnt i artikkelen den 15. oktober. Den fjerde, som er fokuset mitt, trenger ikke være noen økonomisk verkebyll for kommunen hvis den beholdes. Øivind Holt (MDG) trekker fram parkeringsplasser som en inntektskilde. Boligene som tilbys kan delvis være rimelige utleieboliger, med tilhørende leieinntekter for kommunen. Ifølge Kommunespeilet er økte boutgifter og innstramming av bostøtten hovedårsakene til den store økningen i sosialbudsjettene. Halden ligger helt i landstoppen i bruk av sosialstønad, og ved tilgang til kommunalt eide boliger kan utgiftene reduseres noe. Det kan også søkes om kommunerettede tilskudd for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier.

Hvis kommunen ikke ønsker det administrative ansvaret ved et leieforhold, kan det hende Høgskolen eller en annen offentlig instans er interessert. Eventuelt kan ny teknologi sørge for denne administrasjonen enten helt eller delvis. I første etasje i skissen er det tilrettelagt for mulig forretningsdrift. Dette kunne for eksempel ha vært en plass å ha oppstartsbedrifter for byens studenter, i alle fall før området er lukrativt for ordinære bedrifter. Dette ville i så fall ha ført til en økning av yngre mennesker i området, med tilhørende revitalisering og popularitet.

Kommunens ansvar er å tilby gode tjenester til alle sine innbyggere, og disse tjenestene skal tilpasses innbyggernes behov. Boliger til de som ikke trenger walk-in closet eller designmøbler, boliger til nyutdannede uten egenkapital, bolig til de uten rike foreldre, boliger tilpasset unge foreldre, boliger til enslige foreldre, boliger til de som ikke kommer seg inn på verken eie- eller leiemarkedet på grunn av hudfarge; dette er behov som byens innbyggere har, men som verken kommunen eller private aktører har tatt godt nok ansvar for.

Lov om folkehelsearbeid § 7 viser spesifikt til sammenhengen mellom helsetilstand og bolig. Den samme loven (§ 1) poengterer at det er kommunens ansvar å legge til rette og iverksette tiltak for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Hvis politikerne ikke deler min bekymring, kan de øke sin kunnskap om emnet ved å lese Fattigdomsrapporten 2016, SSB rapport nr. 30 2016, UNICEF sin rapport om barnefattigdom eller lese seg opp i Bufdir sine tall. Da vil de i så fall finne ut at Halden har en av landets mest bekymringsverdige tall på området fattigdom blant unge, og at boligutgiftene er det som tynger denne gruppen mest.

Nå er det på tide at byens politikere tar sitt boligpolitiske ansvar ovenfor byens borgere på alvor. En feig avgjørelse om de to eiendommene på nordsiden er i så måte et stort steg i feil retning.

Kommentarer til denne saken