I vårt forrige innlegg om budsjettet 2019 skrev vi at kurranseeksponering og økt frivillige arbeid forventes å skulle spare kommunen for utgifter. Med det ville vi vise at budsjettet for 2019 ville ta en ny høyredreining. Rådmannens budsjettforslag baserer seg fortsatt på effektivisering og innsparinger! Han får i stor grad tilslutning fra Høyre og de andre samarbeidspartnerne.

I kommende kommunestyre legger Rødt fram et alternativ budsjett som viser at det er fullt mulig å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Samtidig bidrar vi med en klar forbedring av kommunens velferdsoppgaver. For oss i Rødt er det ikke profitt som skal styre velferdsutvikling, hverken i oppvekstsektoren eller i helsevesenet. Vi støtter heller ikke høyresidens tanke om at ulønnsomme velferdstiltak skal skyves over på frivillighet i lokalsamfunnene.

Sparetiltak og omdisponeringer

Konkurranseutsetting, bruk av private konsulenter og private bemanningsbyråer er en uting i vår sterkt markedsbaserte økonomi. Privatiseringen bidrar til å øke de administrative kostnadene og dessuten øke profitten til private konsulentfirmaer! Rødt vil derimot satse på intern evaluering av virksomhetene og heller bruke kommunalt ansatte . Vi vil styrke grunnbemanningen i skole, barnehager og i helse/omsorgssektoren slik at det vil være mindre behov for privat innleie. I tillegg vil Rødt redusere godtgjøringene til politikere med 50%! Samlet beregner vi at dette gir en innsparingen på ca. 8,5 mill.kr i forhold til Rådmannens forslag. Dette bruker vi isteden til pasienter, brukere og ansatte!.

Rådmannen avsetter 40 mill.kr til et sparefond (disposisjonsfond) som skal brukes til framtidig låneopptak og uforutsette utgifter. Det er fornuftig å sette av penger til dette men Rødt mener at det er tilstrekkelig med 25 mill.kr. Etter årets regnskap vil det allerede stå 35-40 mill. kr på dette fondet. Det betyr at Rødt kan bevilge ytterligere 15 mill. kr til økt innsats i oppvekst, helse/omsorg, kultur og teknisk.

Rødt reduserer også eiendomsskatten, fra 5,75 promille til 4,25 promille. Det er 0,5 promille mer enn Rådmannens forslag og for folk flest vil dette ikke merkes nevneverdig. Det gir imidlertid kommunen en ekstra inntekt på ca. 5 mill. kr som kan brukes direkte til styrking av tiltak.

Rødt finner også ytterligere 13,5 mill.kr i Rådmannens forslag som vi vil disponere til drift (mindre renter/avdrag, høyere refusjonsinntekter og utbytte enn det Rådmannen foreslår).

Rødt omdisponerer og styrker Rådmannens forslag med 42 mill.kr.

Disse pengene brukes bl.a til å utnytte alle plassene ved Bergheim omsorgssenter, øke grunnbemanningen i skole/barnehager og helse/omsorg, ingen nedleggelse av dagsenteret ved Busterudgata eldresenter, dekke transportkostnadene til aktivitetssentrene og minibuss til dagsenteret, øke rammene til biblioteket, ansette 4 helsesøstre i skolen, styrke sosiallærerfunksjonen, gi idrettsklubbene penger til drift av egne anlegg, øke innsatsen overfor barn og ungdom og øke vedlikeholdet av kommunale bygninger.

Vi styrker også Halden Frivillighetssentral med 1 stilling framfor å ansette en frivillighetskoordinator som skal se på muligheten for å spare kommunen for penger.

Og ikke minst bidrar Rødts budsjettforslag til å bedre situasjonen for fattige barnefamilier. Vi setter av 3,7 mill.kr til familier som kun har sosialstønad som inntekt ved at disse får beholde sin barnetrygd. Komiprogrammet ”Nytt på Nytt” sa det presist: De familiene som har 0 i inntekt nyter ikke godt av Stortingets økning av barnetrygden- de får nemlig ingen! Derimot får milliardærene beholde både barnetrygd og en liten økning. Rødt går nå i bresjen for at denne svært urettferdige ordningen må endres i alle kommuner i landet. Flere kommuner har allerede vedtatt at barnetrygden også skal tilfalle de med lavest inntekt i landet.