Fredrik Holm og Tormod Ausland later til å ha mye å snakke om. Jeg anbefaler at de tar seg en prat.

I HA 22.11 etterspør Fredrik Holm eget partis kuttpolitikk. Jeg syns det er underlig at han trenger hjelp til å finne fram til dette, men jeg vil likevel kort prøve å hjelpe ham på vei.

Landets Høyre-styrte regjering finansierer skattelettelser til de som har mest fra før ved å stramme inn velferdsordninger til de som trenger det mest og ved å øke det generelle avgiftsnivået for alle. I Halden kommune er ikke den politiske ledelsen noe snauere. Strammere økonomiske rammer møtes med tidvis kraftige økninger i kommunale gebyrer og egenbetalinger. Manglende reell inntektsvekst i kommunesektoren gir ikke Halden kommune nok økonomisk handlingsrom til satsinger og nye oppgaver som regjeringen selv ønsker gjennomført i kommunene. Merkelig, men sant. Resultatet blir innstramminger i tjenestenivå og –kvalitet som innbyggerne i Halden må betale stadig større andel av egen lommebok for å få.

Jeg er helt enig med Holm om at kommuner skal frykte konkurs på samme måte som andre organisasjoner gjør. Offentlige penger må forvaltes forsvarlig og ansvarlig. Men hvis det å ha et nødvendig og anstendig nivå på kommunale tjenester skal være ensbetydende med at kommuner kommer til å gå konkurs, er jeg imidlertid veldig uenig med Holm. Da beveger vi oss bort fra grunnleggende prinsipper i velferdsstaten, og jeg tror han gjør mer riktig i å rette sin kritikk mot egen partileder og statsminister samtidig med å be om mer penger til kommunene slik at oppgavene igjen kan løses på en forsvarlig måte. Det er åpenbart en interessekonflikt her som gjør det svært vanskelig for Høyres lokalpolitikere å svare opp til egen regjering og Erna Solbergs logikk.

Et bærekraftig velferdssamfunn må fra hennes side forstås som et velferdssamfunn der en fungerende velferdsstat ikke lenger er et ledende premiss. Holm bruker ordet fellesskapssamfunnet, men skjønner ikke selv at han heller er delaktig i å etablere et stadig sterkere konkurransesamfunn. I en slik optimalisert verden der ingen får det bedre uten at noen andre får det verre, praktiserer partiet til Fredrik Holm en politikk som fører til at stadig flere barn lever i relativ fattigdom, flere faller utenom arbeidslivet og færre får like muligheter.

I mine øyne går Holms argumentasjon mot en total kollaps i det øyeblikket begrepet «Kommune 3.0» anvendes som brekkstang for mer privatisering. Kommune 3.0 har sitt utspring i en innovasjonsteoretisk tankegang der medborgere og det sivile samfunn tas inn som likeverdig drivkraft for innovasjon sammen med tre andre tidligere aktører; offentlig forvaltning, universiteter/høyskoler og forskningsmiljøene, industri og firmaer. Kommune 3.0 handler om samskaping mellom disse fire og hvilke muligheter kommunene har til å være en fasilitator for at så skal skje. Det handler om å finne fram til nye og bedre løsninger der blant annet sosialt entreprenørskap, velferdsteknologi, brukermedvirkning, fagmiljøer og innbyggere sammen bidrar til en tjenestedesign hvor kommunale tjenester utvikles med og ikke til innbyggerne. Kommune 3.0 handler aldeles ikke om å gjøre om tradisjonelle offentlige oppgaver til private løsninger.

I HA 27.11 skriver Tormod Ausland at Arbeiderpartiet bagatelliserer, har en uvilje mot tall og ikke synliggjør politiske løsninger. Vårt budsjettforslag for 2019 viser at både Ausland og Holm tar feil i sine uttalelser. Det er ikke slik at vi foreslår å bruke penger Halden kommune ikke har, vi velger bare å bruke de annerledes og adresserer økte forskjeller på bred front.

Halden kommunes langsiktige planer har høyere sysselsettingsgrad som kommunens viktigste målsetting. Dette er det bred politisk enighet om. Tilsynelatende, i hvert fall. Halden Ap tar den lave sysselsettingsgraden i Halden kommune og forskjellene den skaper i samfunnet på alvor og synliggjør politiske løsninger for dette både på kort og lang sikt.

Vi foreslår blant annet å senke prisen på og styrke innholdet i SFO. Vi vil ha flere lærere i grunnskolen. Vi styrker frivilligheten og øker innsatsen blant barn og unge, både i forhold til idrett og kultur. Vi øker samtidig den kommunale innsatsen overfor næringslivet, ansetter en næringsvert og opprettholder arbeidsmarkedsrettede tiltak under NAV.

Dette er bare noen av våre løsninger hvor vi nå på kort sikt totalt foreslår omprioriteringer og satsinger for nesten 25 millioner kroner i forhold til rådmannens opplegg. Inndekkingen og økt bruk av bunnlinje er gitt en detaljert beskrivelse, samtidig som det siste forsvares med tiltak for en mulig redusert gjeldsgrad.

Holm virker bekymret for at forskjellene i samfunnet øker, men vil tydeligvis ikke vite noe om at det er hans eget parti som sørger for at det skjer, både nasjonalt og lokalt. At andre partier ønsker å motvirke denne samfunnsutviklingen, tror jeg Holm bare må regne med. Ausland virker bekymret for Halden Ap ikke har tallmessig belegg for egne prioriteringer. At dette ikke er sant, tror jeg han bare må innfinne seg med.

Denne ene kritiserer Halden Ap for å ha politiske løsninger, og den andre kritiserer Halden Ap for ikke å ha politiske løsninger. Dette er ikke lett å forstå, men jeg tror de finner best ut av dette sammen.