Onsdag 3. oktober behandles saken om salg av bibliotekbygningen i Halden kommunes hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur. Vi er en gruppe kulturarbeidere som har reagert kraftig på at denne saken kommer til politisk behandling nå. Det er flere grunner til at vi har reagert.

For det første er ikke Halden bibliotek vedtatt flyttet til Os allé 3 (tidligere Halden storsenter). Det som derimot er vedtatt, er at rådmannen skal arbeide med å flytte biblioteket og flere andre aktører dit. Vi savner en vurdering av konsekvensene ved å flytte biblioteket ut av kulturkvartalet, før man eventuelt går til det drastiske skrittet det er å vedta salg av bygningen.

For det andre reagerer vi sterkt på at verken rådmann eller politikere ser ut til å se viktigheten av å bevare Kulturkvartalet til kultur.

I kommunens sentrumsplan står det: «Ut fra den aktiviteten som biblioteket har og ønsket om at Kulturkvartalet skal ha funksjoner, har en kommet til at biblioteket fortsatt skal ligge der det ligger. Utvikling av biblioteket skal skje innenfor dagens bygg og tilliggende område. (…) Ved utvikling av kvartalet ønsker en fortsatt at Kulturkvartalets funksjon ivaretas.

Ut fra disse avklaringer er Sven Elvestads plass (Biblioteksplassen) foreslått utvidet til også å gjelde parkeringsarealet og branntomta (Teatergata 2) som et alternativ til å styrke aktivitet i kvartalet. Det ubebygde området ønskes lagt ut som leke- og aktivitetsområde for Nordsiden. Aktivitetene er tenkt skal styrke kulturprofilen i kvartalet».

I sentrumsplanen henvises det til at innhold og funksjon skal tas opp i egen utviklingsplan for Kulturkvartalet. Et salg av bibliotekbygningen blir enda mer uforståelig når denne planen ikke er ferdig utarbeidet, eller for alt vi vet ennå ikke er påbegynt.

Ett argument som har blitt brukt for salg av bibliotekbygningen, er at det vil være svært kostbart å pusse den opp. Men så vidt vi vet finnes det ikke verken tilstandsrapport på bygningen eller anslag på hvor mye dette vil koste.

En annen ting vi reagerer på, er at det finnes flere aktører i kommunen som trenger større og bedre lokaler enn de har i dag. Kultursjefen har flere ganger uttalt at kulturskolen trenger bedre lokaler, det har i flere år vært enighet om at ungdomsklubben Domino bør flyttes til mer egnede lokaler, og det har lenge vært et ønske blant dem som jobber med ungdomsarbeid i kommunen, å samle Rockehuset og Domino. Vi mener det bør utredes om for eksempel kulturskolen, Domino og Rockehuset bør flytte inn i bibliotekbygningen dersom det blir vedtatt å flytte Halden bibliotek.

Les også

Debatten om Kulturkvartalet: – Kort vei uansett, tenker jeg

29. september startet vi et opprop mot flytting av Halden bibliotek og salg av bygningen. Det har på kort tid fått nesten 250 underskrifter, blant annet fra mange innen kulturfeltet. Vi mener at dette viser et ønske om en grundigere behandling av en sak som vil ha stor påvirkning på byens unike kulturkvartal.

Vi regner med at politikerne følger de føringene som ligger i vedtatte planer, og som byens befolkning har fått mulighet til å komme med innspill til. Hvis planene ikke tas hensyn til, vil beslutningene som tas, være udemokratiske og bære preg av tilfeldigheter – og til det er denne avgjørelsen for viktig; en flytting av biblioteket ut av Kulturkvartalet vil ikke være mulig å reversere.