Til Østfold Fylkeskommunes politikere

Innspill til Skolebruksplan for Østfold VGS

Vi viser til høring av skolebruksplan i Østfold VGS, med høringsfrist 29.04.2016.

I planen legges det opp til nedleggelse av Musikk, Dans og Drama i Halden, begrunnet blant annet med at disse fagene har liten etterspørsel i arbeidsmarkedet.

Vi mener dette er basert på en grov misforståelse av kulturfagenes rolle i samfunnet. Disse fagene spiller ikke en direkte rolle i arbeidsplassveksten, men en svært viktig indirekte rolle.

Flyttemønstre preges i økende grad av lokalt livsstilstilbud. Bokvalitet dreier seg ikke bare om tilgangen på boliger av høy kvalitet, men like fullt av det samlede tilbud av tjenester, handel og ikke minst, kulturliv.

I så måte spiller Musikk, Dans og Drama en avgjørende rolle for Haldensamfunnet. Det er oppstått et miljø rundt studiet som over tid har fått grobunn og har etablert en steds-egen kultur for musikk og sceneliv.

Dette miljøet er etter hvert svært sammenvevd med andre strukturer i byen, både fysiske strukturer som scener og utesteder, næringsmessige strukturer i form av lokale bedrifter, og sosiale strukturer i form av forbrukere av kulturtjenester.

Denne steds-egne kulturen er en betydelig ressurs for Haldensamfunnet for hva gjelder bostedsattraktivitet, da særlig for ressurssterke tilflyttere med høyt forbruk av kulturtjenester.

Dette er en lokal kultur som har tatt mange tiår å bygge opp og å integrere i byen, men som raskt vil falle i grus dersom rekrutteringen stopper opp. Det er all grunn til å tro at det vil ta svært lang tid å bygge opp et tilsvarende miljø et annet sted.

Kulturtilbudet i Halden er en viktig ingrediens i opprettholdelsen av gode møteplasser. Ting skjer når folk møtes, og vi mener at kulturtilbudet er med på å underbygge interaksjonskapitalen i Halden; det vil si merverdien av at folk interagerer med hverandre.

Statistikken viser videre at svært få som studerer kreative fag ender opp i arbeid som er relatert til videregåendeutdannelsen.

Dette behøver imidlertid på ingen måte å bety at et studium i Musikk, Dans og Drama har liten betydning for de studerendes prestasjoner i eventuelle andre karrierer. Moderne næringsliv trenger annerledestenkere; innovasjon finner ofte sted i krysningen mellom fagfelt.

Forskningen til blant andre Richard Florida peker på at steder med konsentrasjoner av annerledestenkere sammenfaller med høy grad av innovasjon. Vår påstand er at miljøet tilknyttet Musikk, Dans og Drama består av nettopp disse menneskene, og at de spiller en avgjørende rolle for Haldens næringsliv til tross for at ikke alle ender opp på en scene.

Sett i lys av Østfold Fylkeskommunes handlingsprogram for å øke arbeidsplassveksten i fylket mener vi at Musikk, Dans og Drama på ingen måte bør legges ned i Halden.

Snarere bør fagene styrkes med ny lokalisering i Halden sentrum, gjerne i gamle industrilokaler i nærhet til Porsnes, da dette vil gi en god ramme for kreativ virksomhet og ha en sterk appell til de aktuelle søkergruppene. Videre vil lokalisering ved Porsnes gi en enda bedre integrering i byen.

Det er all grunn til å tro at usikkerheten knyttet til kunstfagenes videre eksistens i Halden har medvirket til de synkende søkertallene, og dette er en trend vi ønsker å stoppe.

Snarere ønsker vi å satse på kunstfagene, og å integrere dem i et samspill med de øvrige fagene ved Halden VGS.

Vi forstår at en linje for kunstfag er avhengig av en kritisk søkermasse, og ønsker derfor en satsning på disse fagene i Halden snarere enn den gradvise utmagringen av miljøet som vi har vært vitne til de siste ti åra.

Vi vil derfor også oppfordre til å tilbakeføre Tegning, Form og Farge (Nå Design og Håndtverk) for å optimalisere samspillet mellom kunstfagene. «Tidlig Design»-disiplinen er et fagområde som er helt essensielt innen digitalisering – og vil være et område hvor nye arbeidsplasser oppstår.

Vi anser «Tidlig Design» som grunnleggende for nyskaping, effektivitet/hastighet og treffsikkerhet innen utvikling, innovasjon og næringsutvikling. Suksessen med ”Tidlig Design” oppnås kun ved å kombinere ulike fagdisipliner – og kreativtet er et viktig element.

Et samspill mellom kreative disipliner, Haldens unike IT/Smart Innovation-miljø og øvrige næringsliv vil være en svært god resept i oppdraget om å etablere 6000 nye arbeidsplasser i Østfold. Å fjerne en kreativ linje fra Halden – som Tegning, form og Farge representerer bidrar til å redusere Halden og Østfolds tilgang på kompetanse – som er nødvendig.

Vi stoler på at Østfold Fylkeskommunes politikere evner å balansere økonomiske mål med samfunnsmessige mål, og at dere erkjenner at en nedleggelse av studietilbud i Halden ikke bidrar hverken til å begrense frafall i VGS eller til å oppnå målet om 6000 nye arbeidsplasser i Østfold.

Vi håper at dere som politikerne i Østfold fylkeskommune vil samarbeide med Halden om å bygge videre på et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv, og at dere anerkjenner Haldens rike kulturliv som ett av mange viktige komponenter i dette arbeidet.

Vennlig hilsen

Remmen Kunnsklapspark v/

NCE Smart Energy Markets                                                                      

Smart Innovation                                          

Omni Produksjon                                          

Smart Simulation                                          

Drivhuset Østfold                                         

Alexanders Ark                                                              

Halden Høyre

Halden Arbeiderparti

Halden KrF

Halden SV

Rødt Halden

Halden Kulturråd (55 org. /lag/foreninger + 71 enkeltpers.)

Unge folk i Halden

Rockehuset Halden                                     

Kanonrock                                                        

Espen Holtan

Henrik Næss Diesen                                                 

Erik Vitanza