Kommuneplan for Halden

NILS SAGSTUEN

NILS SAGSTUEN

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

FRITT ORD Overordna målsettinger. Det fremgår av en avisartikkel i HA at Kommuneplan for Halden nå ligger ute til høring slik at de som ønsker det kan komme med sine synspunkter til planen. Det er gjennom 36 møter jobbet fram hvorledes planen fra politisk side bør være. Arbeid, kunnskap og klima løftes fram som satsningsområder for framtiden i kommunen. De nevnte temaene i samfunnsplan legger premissene for framtidig utvikling og konkrete tiltak i kommunen i denne sammenheng. Alle skal stort sett få sine interesser ivaretatt slik planen legger opp til, og det er jo bra. Skole, helse/eldreomsorg, barnefattigdom, barn/unges oppvekstforhold, nye arbeidsplasser, jernbaneutbyggingen skal på plass o.s.v. Planen har et perspektiv fram til 2050.

Kommunestyrets beslutninger vedrørende Økonomiplan for 2019--2022. Fra min side så har jeg lyst til å ta utgangspunkt i det som skjedde i kommunestyret før ferien når det gjelder Økonomiplan for 2019--2022. Her ble det med stort flertall besluttet at kommunen de neste årene skal foreta låneopptak som vil binde kommunens handlingsrom de neste 15-20 årene slik at mye av det som fremgår av det utlagte plandokumentet ikke lar seg realisere uten store skatte- og avgiftsøkninger som mange i kommunen vil få vanskeligheter med - om det i det hele tatt lar seg gjøre å føre en slik økonomisk politikk.

Som det tidligere er redegjort fra Pensjonistpartiets side så vil kommunen i 2022 ha en samlet gjeld på nærmere 5000 millioner kroner (5milliarder). Denne gjelden skal så nedbetales de neste 20--25 årene etter de nye bestemmelsene som nå kommer fra sentral politisk nivå. De store "prosjektene" som nå blir fullført med ny skole på Idd og utbyggingen innenfor eldreomsorgen på Bergheim samt det som kommer med Os utbyggingen, svømmehall og det andre som skjer innenfor teknisk sektor, skaper derfor  ikke mye handlingsrom i tiden som kommer.

Rådmann sier i sitt forslag til Økonomiplan bl.a. at med de låneopptak som ble vedtatt i kommunestyret så vil det for å holde gjeldsgraden i kommunen på 75% slik den er nå i 2018 så vil det medføre at fram til 2037 så kan det ikke lånes mer enn 90 millioner per. år. Da blir det ikke mye å drive politisk virksomhet på i tiden som kommer.  I 2019 vil det bli foretatt låneopptak på 590 millioner, i 2020 på 560 millioner, i 2021 433 millioner og i 2022 180 millioner. Det er derfor Pensjonistpartiets syn at for å møte det som eldreomsorgen vil trenge av økonomiske midler sammen med en forsvarlig drift av skolene i årene som kommer, kan ikke alt det som nå er lovet gjennomføres. Det må derfor foretas en ny gjennomgang av det som så langt er vedtatt for de nærmeste årene.  Vi komme tilbake til alt dette når planen skal behandles i kommunestyret.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken