Det viktigste i livene våre må være det viktigste i politikken. Lite er viktigere enn å gi barna våre utdannelse, skape trygghet for omsorg og bistand i alderdommen og et godt helsetilbud hvis vi blir syke. Derfor skal dette være et ansvar vi tar i fellesskap, bygget på det mennesker kan få til sammen.

Arbeiderbevegelsen ble grunnlagt på erkjennelsen av at frihet og trygghet for alle bare er mulig ved at vi går sammen, i fellesskap. Dette er et overordnet prinsipp som ligger til grunn for Arbeiderpartiets velferdspolitikk.

I Arbeiderpartiets alternative budsjett ville Halden ha fått 15 millioner mer fra Staten enn det regjeringen foreslår. Vi mener at barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester er viktige tjenester i folks hverdag, og det viktigste vi kan bruke fellesskapets penger på.

I forslag til statsbudsjett for 2019 legger regjeringen opp til en svært lav vekst i kommunesektorens frie inntekter med en realvekst på kun 0,7 prosent ifølge regjeringens egne tall. Økte renter gjør også kommuneøkonomien strammere. Regjeringen setter ikke kommunene i stand til å løse sine oppgaver. For mange kommuner vil dette igjen bety ytterligere kutt i tjenestene og færre arbeidsplasser selv i et av verdens rikeste land.

PROFIL: Kirsti Brække Myrli

Leder i Halden Ap

Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig fellesskole der alle elever opplever læring, trivsel og mestring. Fellesskolen er en nøkkel til å motvirke økt ulikhet og sosiale forskjeller.

Vi jobber for en skole der alle barn kan lykkes uavhengig av foreldrenes økonomi og bakgrunn, og der alle barn får et grunnlag for videre utdanning, arbeid og kunne leve gode liv. Vi vet at trygge barn lærer best, og vil skape gode læringsmiljøer med mindre stress og press og mer tid til læring.

Elevene som begynner på skolen i år, skal være i arbeidslivet også om 60 år. Vi vil ha en moderne skole som gir barn og unge den kompetansen og de ferdighetene som trengs for fremtiden – for å lykkes med det, trengs det også nok ansatte i skolene slik at alle barn blir sett, hørt og får videreutviklet seg som hvert unike individ de er.