«Ny jernbanetrasé inn til Halden og gjennom sentrum». Saken er på kartet for å få det inn i kommuneplanens arealdel ved rullering som nå skal skje neste år, slik at vi får frigjort sentrumsnære arealer som Tyska, Hollenderen og Mølen til nødvendig bolig- og næringsutvikling.

Her kommer det en oppsummering av det som skjedde i møtet i formannskapet og kommunestyret vedrørende jernbanen gjennom sentrum. Jernbanen med dobbeltspor skal gå i en «akvedukt» (kanal) gjennom sentrum slik at ikke noe av bebyggelsen blir berørt i framtiden. Togene kjører ned i kanalen etter at de har kjørt ca. 2,5 meter over vannflaten utenfor Tyska/Hollenderen som ikke blir berørt av dette trasévalget. Ingen bruer i sentrum vil heller bli berørt av det nye trasévalget. Dette var i hovedsak det som flertallet i formannskapet og kommunestyret sluttet seg til da saken ble behandlet i møte i formannskapet/kommunestyret.

Ut i fra dette så kan det trekkes følgende konklusjoner:

  1. Det vil være nei til nytt dobbeltspor til Halden i dette århundret hvis politisk ledelse på sentralt hold slutter seg til det som Jernbaneverket her går inn for som løsning i vår kommune.
  2. Halden vil kunne opprettholde den jernbanetraseen som er i dag inn til dagens jernbanestasjon hvor Intercity-togene vil ha sin plass i trafikkbildet.
  3. Store sentrumsområder vil bli frigjort for bebyggelse forholdsvis raskt. Tyska, Hollenderen, Mølen og Jernbanegata vil kunne få sin bebyggelse igangsatt.
  4. Driftsbanegården i sentrum flyttes ut til området ved Berg stasjon hvor det også etableres en godsterminal slik at industrien får bra tilbud for varetransporten.
  5. Det som her er skissert, vil bli innarbeidet i den arealplan som nå er til revisjon/behandling i det politiske miljøet i vår kommune.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Så noen kommentarer avslutningsvis til det som her blir «løsningen» i vår kommune. Den som har fulgt med på det som skjer vedrørende jernbaneutbyggingen i vårt fylke, ser nå hvilke problemer som dette har avstedkommet. Fylkespolitikerne har rotet seg inn i så mange uløselige problemer at så å si alt har stoppet opp. Trasévalg som ikke kan gjennomføres på grunn av kvikkleire, kostnadssprekk på milliarder av kroner, rivning av mange hundre hus, valg av linjeføring over Glomma som det er uenighet om osv.

Les også

– Endelig får vi en etterlengtet Intercity-debatt i Halden

Alt dette rotet vil bety at det ikke vil skje noe i vår kommune før etter 2040 slik det er forutsatt i Nasjonal transportplan. Da skal det bygges en akvedukt i vår kommune som skal gå ca. 2,5 meter over vannstand utenfor Tyska/Hollenderen for så å gå ned under bakkenivå gjennom sentrum. Dette er greit, for dette blir det aldri noe av. Ta for seg de kostnadene som dette vil medføre for utbyggingen i sentrum samt en dobbeltsporet tunnel helt opp til Aspedammen som må på plass pga. høydeforskjellene som er gjeldende for en slik utbygging. Togene som skal frakte gods på denne linjeføringen, vil være 750 meter lange, og det vil komme ett tog i timen slik prognosene nå ser ut. Farten vil være godt over 100 km i timen for å komme opp stigningen til Aspedammen.

Løsningen blir derfor at Intercity-togene vil gå inn til sentrum i den traseen som er idag. Slik jeg ser det, så vil det aldri bli invistert milliarder av kroner for å spare 2 til 3 minutter fra Sørlifeltet inn til den jernbanestasjon vi har idag. Så vil det på et eller annet tidspunkt komme en linjeføring over Svinesund for godstransport til utlandet som Sverige og Norge en gang i framtiden blir enige om.

Men før dette urealistiske opplegget finner sted, vil også de frigjorte områdene i sentrum være bygget ut, slik som det skjedde på den gamle bussholdeplassen på Sydsiden, og kommunen har fått sin utvikling stort sett slik alle har ønsket. I alle disse årene fram til denne akvedukten kommer, vil det jernbanesporet som vi i dag har inn til sentrum, kunne benyttes fult ut av Intercity-togene. Sentrumsområdene vil være spart for all rasering. Så vil også slik undertegnede ser det, all godstrafikk gå over en linjeføring ved Svinesund til Sverige.

Viken vil være etablert som regionområde med full styring fra områder langt utenfor Østfold som ikke vil tenke noe på vår kommune når det gjelder økonomiske midler. Det samme når det gjelder Sverige som ikke har noen jernbaneplaner i forhold til vårt område de neste 50 årene.

Derfor støtter Pensjonistpartiet det som flertallet i formannskapet/kommunestyret her har vedtatt som sin løsning på denne saken.