Som kjent har Jernbaneverket for noen måneder siden presentert traséalternativer for jernbane til og gjennom Halden. Alternativene har møtt klare negative synspunkter fra befolkningen i kommunen. Og det med rette.

Alternative traseer til Jernbaneverkets IC-gruppe er blitt lansert.

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 5. august 2016 kommer Erik Vitanza (Snøhetta), Karl Otto Ellefsen (Arkitektur- og designhøgskolen) og Knut Halvorsen (COINCO e.V) med synspunkter som i høyeste grad fortjener ytterligere spredning, behandling og refleksjon.

Det gode innlegget, sett med mine øyne, har følgende vesentlige hovedpunkter:

  • Norge må påta seg pådriverrollen i en norsk-svensk jernbanesatsing
  • Gods- og persontrafikken skilles

Persontrafikken kan fortsatt føres inn til Halden sentrum, mens godstrafikken ledes i en dobbeltsporet trasé vest for sentrum og inn i Sverige via en ny bru over Svinesund.

Ny banestrekning mellom området nåværende Berg stasjon og Skee (Strömstad) stasjon, mens dagens Bohusbane opprustes.

Det at Norge denne gangen må påta seg pådriverrollen i grensepasseringen er vesentlig.

La meg få tillegge: Vi har historisk opplevd at Sverige påtok seg et økonomisk- og arbeidsmessig hovedansvar den gang den første Svinesundsbroen ble bygget. Denne gang er det Norges tur.

Norge har et pressende behov for å få trailernes gods over fra vei til bane. Norge er hovedbruker av transportkanalen Oslo-Göteborg. Vi opplever at den nye E6 snart allerede er overbelastet.

Det er ikke uten grunn at vi sier at «Göteborg er Norges største havn». Det er forståelig, men beklagelig, at Stockholm ikke prioriterer godstransport på Bohusbanen på samme måte som oss. Derfor er det vår tur denne gang.

 

Tillat meg å gjengi deler av konklusjonen i DN-innlegget til Vitanza/Ellefsen/Halvorsen:

 «Jernbaneverket får et utvidet mandat og bruker den pågående IC-prosessen til å tenke ut framtidsrettede løsninger. En ny konseptvalgutredning gjennomføres i Jernbaneverket og Trafikverkets regi.

Dersom norske og svenske myndigheter ikke finner midler til et slikt prosjekt, vil privat kapital kunne være med å løfte prosjektet.

Uansett løsning bør Halden kommune være representert i prosessen videre.»

Tiltredes!

Ingen er tjent med at det skal gå «både vinter og vår». Det haster.