INTERCITY - Høyresidas jernbane- kaos

De siste ukene har vi sett mange saker om jernbanen i media. Og det er ikke bare gladsaker.

Det snakkes om utsettelse av den viktige InterCity-utbyggingen. Det er personalmangel i NSB, noe som har ført til forsinkelser og innstilte avganger. Og det har vakt svært sterke reaksjoner blant togpendlere fordi det innføres nye parkeringsgebyrer ved en rekke jernbanestasjoner, parkeringsplasser som tidligere har vært gratis for pendlere.

Alle disse sakene skyldes at vi rett og slett har en jernbane i Norge som for tida er uten politisk styring. En jernbane som splittes opp, der ansvaret pulveriseres, og der den ene hånda ikke vet hva den andre gjør. Vi har fått et helt virvar av ulike selskaper, enheter og foretak innenfor jernbanen, alle med høyt betalte direktører som sender bestillinger og fakturaer til hverandre, eller skylder på hverandre, hvis det passer seg sånn.

Dette er en villet politikk fra regjeringen og stortingsflertallet. Da blir det også vanskelig å styre jernbanen, vanskelig å styre sektoren. Det er dette vi nå ser utfolde seg.

I juni 2017 behandlet Stortinget Nasjonal transportplan. Nylig kom det signaler fra Bane NOR om at InterCity-utbyggingen på Østlandet, som var av de store sakene ved behandlingen av Nasjonal transportplan både i 2013 og i 2017, ikke skulle foregå slik som Stortinget så sent som i juni bestemte. Jernbanedirektoratet uttalte at de ikke var klar over det som Bane NOR kom med. Og hva mente de andre enhetene? Og hva mente departementet og samferdselsministeren? Velkommen til høyresidas jernbanekaos!

Personalmangelen i NSB har skapt store problemer, og mange tog har blitt innstilt. De har for lite lokførere og konduktører.

Men det er kanskje ikke så rart at NSB nå vegrer seg for å ansette folk? Vi har jo en regjering som ønsker at NSB skal miste oppdrag. Det sto i dokumentene Stortinget behandlet i 2015, at det var ønskelig at andre overtok jernbanetransport fra NSB. Når NSB da høyst sannsynlig kommer til å miste flere av de oppdragene de har i dag, må de også selvsagt ha mindre personell. Så igjen: Det er en villet utvikling og en direkte følge av høyresidens såkalte jernbanereform.

Parkeringssituasjonen ved jernbanestasjonene er også et eksempel på at det er mangel på oversikt og samordning innenfor jernbanesektoren. De ulike selskapene er kun opptatt av akkurat hva de kan få inn av inntekter, men mister helheten av syne. Fordi vi nå har så mange enheter, selskaper og foretak, og så mange som holder på med sitt innen jernbanen, mister vi oversikten.

Bare disse eksemplene er gode nok argumenter for at Stortinget burde sagt stopp, la oss slutte med dette. La oss slutte med oppsplitting av jernbanen. La oss slutte med konkurranseutsetting, privatisering og ansvarspulverisering.

Men, dessverre, dette passer ikke med høyresidens ideologi. For samferdselsministeren er konkurranse, marked og nedbygging av offentlig eide selskaper mye viktigere enn togtilbudet til folk flest.