Hva kan Halden dele med Olympiatoppens prestasjonsklynge? Jo, vi har begge snudd elendige resultater til meget gode, hovedsakelig ved hjelp av å dyrke god rolleforståelse.

Onsdag 29.11. holdt Jarle Aambø, tidligere mangeårig leder av Olympiatoppen, et meget interessant foredrag om hvordan bygge prestasjonskultur på NCE Smart Energys partnerkonferanse i Halden.

Jeg fikk gleden av en lengre samtale med Aambø, nå leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge, om læring og det å dele læring og kunnskap med andre, om topp-prestasjoner i idrett, kultur, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Samtalen med Aambø bekreftet på en god måte det jeg nok har hevdet helt siden jeg ble ordfører i 2011: det er ingen forskjell på å lede Norges idrettsforbund, olympiatoppen, en bedrift av en viss størrelse og en kommune.

Ledelsesfilosofien er den samme, og det meste er likt ... hvis man vil ha resultater.

Jeg fortalte Jarle Aambø om hvordan Halden kommune klarte å bli en Terra-kommune, med 9 år på Robek og Norges største opparbeidede underskudd noensinne helt på egen hånd. Uten å ha vært med i Terraskandalen. I mine øyne, hovedsakelig pga. rolleblanding og mangel på fokus på hvor viktig rolleforståelse er.

Og at vi hadde rettet opp skuta på noen få år. Snudd minus til pluss. Hovedsakelig ved å sette roller i fokus, lederopplæring, dyrke rolleforståelse i alle ledd, men selvfølgelig også bærekraftige politiske vedtak og bruk av sunn fornuft av oss som sitter i styret som folkevalgte.

– Det er som det var for oss det, sa Aambø. Og fortsatte med å fortelle at etter at norsk idrett lå nede med brukket rygg midt på 80-tallet, noe som kulminerte med null medaljer i Calgary i -88, så ble det tatt store grep i Olympiatoppen og i norsk idrett generelt.

– Vi rendyrket våre roller, og trente på å holde oss til de og ikke gjøre andres oppgaver, sa Aambø.

Og han fortsatte: – Da de idrettspolitiske avgjørelsene var tatt av styret og retningen satt, så tok administrasjonen over og satte de ut i livet. Og trenere fikk være trenere og lagledere fikk være lagledere, uten å gå i hverandres bedd. Da vi lyktes med å rendyrke rollene, ja, DA kom resultatene, sa Aambø.

Noen vil nok stusse over at han brukte ordet politikk. Men det er nettopp det som viser at likheten mellom å drive idrett, firmaer og kommuner er veldig likt, for alle driver med politikk. Idrettspolitikk, næringspolitikk eller lokalpolitikk.

Politikk kommer fra det greske ordet «politikos» og er et ord for den virksomheten innen et sosialt system som skal sette mål, prioritere og fordele verdier. Kort fortalt, peke ut retningen.

Når det er gjort er politikken ferdig med sitt arbeid. Både bedriftsmessig, innen idretten og i en kommune. Da overtar administrasjonen med å sette vedtakene ut i livet.

Og det er når man kommer til det punktet at rolleforståelse virkelig blir viktig.

Skal man få en dyktig og effektiv administrasjon og dyrke fram gode ledere i kommuner, firmaer eller innen idrett, må de få ansvar for oppgavene og myndighet til å utføre dem.

For myndighet og ansvar hører nøye sammen og er to ord som ikke kan skilles fra hverandre. Man kan ikke gi myndighet uten ansvar eller motsatt.

Hvis noen fra et styre, det være seg i Idrettsforbundet, Norsk Hydro eller i Halden kommune blander seg inn i den administrative oppfølgingen av et vedtak, fratar man en leders naturlige ansvar for den oppgaven. Med det resultatet at ingen egentlig tar ansvar for utførelsen.

Vi i Halden kommune vil fortsette å rendyrke våre roller, styringsform og vi vil søke nærmere samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, for å lære av de beste til å bli enda bedre. Halden er for øvrig allerede representert i denne klyngen med Smart Innovation Norway.

Andre som har forstått viktigheten av å lære av hverandre og av de beste er i tillegg til Idrettsforbundet og Olympiatoppen forskjellige aktører som Akershus fylkeskommune, NRK og arkitektfirmaet Snøhetta.

For oss i Halden kommune er dette arbeidet mest sannsynlig det viktigste bidraget vi kan gi for å nå politikkens mål om at Halden skal bli Norges mest innovative kommune.