En kirke – to syn

Kirkemøtet vedtok i april at det skal utvikles en ny liturgi som gir rom for likekjønnet ekteskapsinngåelse. De vedtok også at alle som ønsker vigsel i sin lokale kirke skal kunne få det, uavhengig av den lokale prestens syn på ekteskapet.

I tiden etter Kirkemøtets vedtak har det kommet fram noen misforståelser som jeg ønsker å oppklare. Spørsmålet om Den norske kirke skal vie alle som vil ordne sine samliv i henhold til ekteskapsloven av 2009, har som kjent vært et sentral diskusjonstema i kirken.

Den nye ekteskapsloven innførte en ny forståelse av ekteskapet fordi den også inkluderer likekjønnedes rett til å ordne sine samliv innenfor ekteskapets ramme.

Spørsmålet var om Den norske kirke skulle vie alle som ønsker det i henhold til den nye loven.

Det innebærer at det må utarbeides en liturgi som er annerledes enn den nåværende fordi den nåværende reflekterer kirkens – og samfunnets – klassiske syn på ekteskapet som en forpliktende ordning for samlivet mellom mann og kvinne og deres eventuelle barn.

Et klart flertall i Bispemøtet uttalte i en læreuttalelse i 2013 at det ikke var tilstrekkelig teologiske argumenter mot at kirkens ekteskapssyn inkluderer likekjønnede ektepar.

Et enstemmig Bispemøte uttalte dessuten at synet på ekteskapet er et viktig lærespørsmål, men at det ikke har den teologiske vekt som legitimerer at ulike syn i denne saken fører til at det er legitimt å bryte kirkens enhet og fellesskap.

Det er dette siste momentet som ligger til grunn for det arbeidet Bispemøtet gjorde fram mot Kirkemøtet i april 2016; å finne fram til en måte kirken i praksis kan uttrykke at det er to teologisk legitime syn på ekteskapet i Den norske kirke.

Dette er krevende fordi det innebærer at dypt forankrede og ulike posisjoner må kunne leve sammen – i samme kirke.

Kirkemøtet – som er Den norske kirkes øverste organ – vedtok på møtet i april at det skal utvikles en vigselsliturgi tilsvarende dagens liturgi, men som uttrykker den nye ekteskapsforståelsen og derfor gir rom for likekjønnet ekteskapsinngåelse.

Alle er hjertelig velkommen til å gifte seg i kirkene i Borg bispedømme når ny liturgi er klar i 2017. Fram til da er praksis slik den har vært i noen år allerede, at alle likekjønnede ektepar som ønsker å motta forbønn over sitt borgerlig inngåtte ekteskap er velkommen i alle kirker i Borg.

 

Alle som ønsker, kan bruke denne den nye liturgien. Kirkemøtet vedtok videre at alle skal kunne inngå ekteskap i sin lokale kirke.

Samtidig har prest og andre medvirkende med det klassiske synet på ekteskapet, frihet til å forkynne og undervise dette synet, og frihet til ikke å gjennomføre vigsel av likekjønnede. Slik uttrykkes det at Den norske kirke har to læremessig legitime syn på ekteskapet.

Det er derfor ingen reservasjonsrett som innebærer at det er ett syn som gjelder, men som det er mulig å reservere seg mot. Det er derimot frihet til å fortsette å ha kirkens og samfunnets klassiske ekteskapssyn.

Slik uttrykkes det at vi har to likestilte syn i Den norske kirke.

Kirkemøtets beslutning er basert på at fjorårets demokratiske kirkevalg med nesten 500.000 avgitte stemmer la grunnlaget for et nytt flertall. Samtidig er ikke kirken et alminnelig politisk organ.

I den globale, felleskirkelige bevegelsen har en utviklet en vedtaksform der selve vedtaket inkluderer både flertallets og mindretallets syn mer egnet enn en ren politisk avstemning med vinnere og tapere.

På den måten synliggjør man i selve vedtaket at uenigheten finner sted innenfor rammen av kirkens fellesskap. Det er et vedtak i tråd med denne tradisjonen Kirkemøtet nå har fattet.

Den endelige vedtaket av ny liturgi vil finne sted på Kirkemøtet i januar 2017. Deretter vil det være mulig for alle som oppfyller ekteskapslovens krav å kunne inngå ekteskap i sin lokale kirke i Borg bispedømme.

Samtidig har Kirkemøtet vedtatt at de prester som ikke kan slutte seg til det nye ekteskapssynet, skal ha full frihet til ikke å gjennomføre vigsler for likekjønnede, også etter januar 2017.

Det vil være biskopen, ved prosten, som er ansvarlig for at alle som vil inngå ekteskap for Guds åsyn i sin sognekirke får mulighet til dette.

Alle er hjertelig velkommen til å gifte seg i kirkene i Borg bispedømme når ny liturgi er klar i 2017. Fram til da er praksis slik den har vært i noen år allerede, at alle likekjønnede ektepar som ønsker å motta forbønn over sitt borgerlig inngåtte ekteskap er velkommen i alle kirker i Borg.