Svar til Håvard Tafjord i Høyre: – Vi skal ikke tilbake på Robek!

Av
DEL

MeningerHalden kommune skal ikke tilbake på Robek. Det er helt sikkert, og ingen bør forledes eller la seg skremme til å tro noe annet.

Høyres Håvard Tafjord berømmer de rødgrønne samarbeidspartiene for å ha politiske ambisjoner som han selv omtaler som «gode» og «bra». Det får vi ta som et kompliment, men han gjør det ikke uten å legge igjen bekymringer for at økonomien kan sprekke på grunn av høye politiske ambisjoner.

Økonomisk styring og politisk styring må gå hånd i hånd. I en kommune er god økonomistyring et like stort politisk ansvar som opplevd kvalitet på kommunale velferds- og servicetjenester. Samarbeidspartiene er dette ansvaret bevisst, og innser at det er i denne brytningen man finner rom for gode løsninger. Økonomi og tjenesteproduksjon må ses i sammenheng, der synliggjøring av konsekvenser og mulighetsrom må vektlegges. Et helhetssyn er nødvendig for å kunne gjøre gode politiske prioriteringer som gagner flest mulig. Flere saker vil nå bli løftet til politisk behandling.

De rødgrønne samarbeidspartiene vil ha en bærekraftig økonomisk styring der vi legger opp de politiske ambisjonene i takt med handlingsrommet i økonomien. Samarbeidsavtalen som ligger til grunn for de rødgrønnes politiske arbeid og prioriteringer har et perspektiv på fire år. I et fire års perspektiv er det flere og større steiner som kan flyttes på. De rødgrønne vil styre godt gjennom omprioriteringer og stadig mer effektiv drift i samråd med ansatte.

Realveksten i kommunens inntekter bestemmes i stor grad av nivået på rammetilskuddet og den kommunale skatteøren. Dette foreslås av regjeringen og vedtas av Stortinget gjennom statsbudsjettet. I vår samarbeidsavtale har vi derfor tatt forbehold om at hvor langt vi kommer i å virkeliggjøre våre politiske ambisjoner også vil være avhengig av hvilken kommuneøkonomi stortingsflertallet legger opp til.

Budsjettmessig håndtering av pensjonskostnadene er krevende for hele Kommune-Norge. I Halden kommune utgjør netto premieavvik per utgangen av 2018 om lag 269 millioner kroner. Dette er premie som allerede er betalt til pensjonskassene, men som ennå ikke er kostnadsført i kommunens regnskaper. Veien ut av Robek har blitt framskyndet ved blant annet å skyve kommunens pensjonsforpliktelser utover i tid og opparbeide et slikt avvik mellom regnskapsførte pensjonskostnader og faktisk pensjonspremie. Premieavviket må håndteres som en kortsiktig gjeld og belaster kommunens likviditet. Dette betyr at man over tid i de årlige regnskapene har «inntektsført» en reell utgift på pensjon og dermed bevisst pyntet på årsresultatene.

Siste års ekstraordinære skattevekst i kommunesektoren er for Halden sin del allerede brukt opp. Kommunen må nå bygge opp tilstrekkelig arbeidskapital for å avvikle behovet for kassakreditt. Vi er fullt klar over at dette minsker handlingsrommet vårt, men det er det eneste ansvarlige grepet for å sikre en forutsigbar økonomi i årene fremover, og på sikt ha egenkapital til investeringer og bedre kontroll på den totale gjeldsgraden.

Halden kommune har fortsatt krevende økonomiske oppgaver foran seg. Vi er beredt til å ta ansvaret. Uansett om vi må operere innenfor stramme eller romslige budsjetter er Halden tjent med at sosiale og miljøvennlige tiltak blir opprioritert i utformingen av kommunepolitikken.

Tafjord etterlyser spesifikke tall knyttet til egenkapitalkravet og hva vi tenker om det vedtatte egenkapitalkravet. Det vedtatte egenkapitalkravet med en gradvis oppjustering fram mot 2023, er vi enig i. Vedtaket innebærer imidlertid at alle investeringer som allerede er innarbeidet i økonomiplanen for 2019-2023 ikke omfattes av egenkapitalkravet. For de rødgrønne samarbeidspartiene vil det være et mål at noen av disse prosjektene også skal finansieres med noe egenkapital, men størrelsen må sees i sammenheng med mulighetene i årene frem til 2023.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags