Når ordføreren i disse dager skriver ferdig sin nyttårstale er det viktig at han gjør det i visshet om at Halden kommunes vedtatte budsjett for 2019 ikke er i henhold til kommuneloven. Det har i år vært spesielt interessant å lese Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sitt felles budsjettforslag. Dette er folka som påberoper seg økonomisk ansvarlighet og beskylder andre for å bruke penger man ikke har. Vel, når man leser setninger som «Siden dette er en engangskostnad, vil vi saldere dette ved å allokere midler fra kommunens prognostiserte overskudd. Dette anses som sikkert så sent i året.», kan man virkelig begynne å lure på om de vet hva de holder på med?

Med et salderingsbehov på totalt 8,61 millioner kroner i 2019 foreslår posisjonspartiene at 3,11 millioner kroner av disse skal dekkes av et forventet overskudd fra et regnskapsår som ikke er avsluttet ennå. Dette er ikke mulig, og heller ikke lov. Kommuneloven er klar på dette punktet; kommunestyret vedtar selv årsregnskapet og et regnskapsmessig mindreforbruk eller overskudd skal først disponeres gjennom et slikt vedtak. Året 2018 er for det første ikke over ennå, regnskapet for 2018 er for det andre langt fra avsluttet og regnskapet for 2018 er for det tredje fortsatt nesten et halvt år unna å være vedtatt av kommunestyret i Halden. Da hjelper det lite med fine ord som «allokere», «saldere» og «prognostiserte». Realiteten er at finansieringsgrunnlaget for flere av posisjonens tiltak rett og slett ikke finnes. Dette betyr enkelt og kort sagt at budsjettvedtaket i kommunestyret 13. desember i år ikke er henhold til kommunelovens bestemmelser, og dermed ulovlig.

Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Et prognostisert overskudd i et regnskapsår som ennå ikke er avsluttet kan derfor ikke inngå som en del av inntektssiden i et realistisk budsjett for neste år. Dette er langt mer enn en veldig grov feil, og for Halden kommune har dette selvfølgelig noen veldig uheldige implikasjoner. For det første er det gjort et ulovlig vedtak, og det blir spennende å høre hva Fylkesmannen og revisjonen etter hvert vil si om saken. For det andre er det ikke i tråd med den økonomiske ansvarligheten kommunen trenger. For tredje er denne typen «lureri» noe kommunen ikke kan ta seg råd til bare for å få til gode tiltak. Igjen føres Haldens befolkning bak lyset når posisjonen i sin «økonomiske ansvarlighet» mister tråden fullstendig.

I Halden-debatten er det blitt tradisjon å sammenlikne det som gjøres i kommuneøkonomien med hvordan ting gjøres i privat sektor. Det er underlig, for i dette tilfellet befinner posisjonens budsjettforslag seg milevis langt unna hvilken som helst regnskapsstandard helt uavhengig av hvilken sektor man snakker om eller ønsker å befinne seg i. Det finnes ikke et styre i privat sektor som ville godkjent den praksisen posisjonen i sitt budsjett tar til orde for. Bruken av pene og vanskelige ord gjør ikke dette noe mindre uansvarlig, bare enda mer uforståelig og ikke minst en smule komisk i tillegg.

Skulle det vise seg at det hele beror på en misforståelse og at posisjonens budsjettforslag egentlig la opp til å redusere rådmannens avsetning til rente- og avdragsfond med 3,11 millioner, burde man vært ærlig nok til å si akkurat dette. Slik det vedtatte budsjettet er formulert per dags dato, er det imidlertid ikke nok å bare overse dette som en tilfeldig glipp der summen det er snakk om likevel er så liten. Her har man gjort en alvorlig feil. Regnskapsmessig helt på jordet, og budsjetteknisk umulig å følge opp uten et vedtatt årsregnskap for 2018. For de «økonomisk ansvarlige» kan det ikke være annet en ganske flaut. Det er forunderlig at enkelte i posisjonen som tidligere har påberopt seg kunnskap om både gjeldende og ny kommunelov tydeligvis nå ikke har hatt oversikt nok til å stoppe eget tull før det nådde så langt.

Når Halden kommune nå går inn i 2019, et år hvor kommunen attpåtil går ut av ROBEK, burde vi i det minste forvente at tiden med ulovlige budsjetter og lemfeldig kontroll var forbi. Det vedtatte budsjettet for 2019 viser dessverre at et flertall av Haldens politikere møter seg selv i døra til og med før det nye året har startet, bruker penger de overhodet ikke har eller kan disponere og bryter kommuneloven samtidig.

Dette lover ikke godt for neste års økonomiske kontroll og politiske styring. I hvert fall fram til september.