Gå til sidens hovedinnhold

Budsjettforslag med store konsekvenser

Artikkelen er over 2 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til rådmannens budsjettforslag for 2019 for sektor undervisning.  Ved en gjennomgang av tallene viser det seg at sektor undervisning, når tallene er justert for gjennomsnittlig lønnsvekst, en reduksjonen på om lag 10-12 millioner. Denne reduksjonen i budsjettet skal fordeles mellom alle skolene i Halden.

En konsekvens av dette blir å redusere med nesten tre lærerårsverk ved Gimle skole. Det vil bety at elever på mellomtrinnet må undervises trinnvis flere timer i uka med oppimot 40 elever og en lærer. 

Konsekvensen av en slik nedbemanning bekymrer Verneombudet. De ansatte opplever i dag en helt annen hverdag enn for noen år tilbake. Utfordringene i elevmassen er store og de ansatte opplever ofte å bli utsatt for vold og trusler av enkelt elever. Hvordan kan de ansatte være rollemodeller og samtidig støtte elevene i undervisningen ved å øke antall elever pr. voksen?

Fra 2014 -2018 har Haldenskolen blitt slanket med ca. 40 lærerstillinger, mens elevtallet har vært likt. I tillegg har antall kontaktlærere blitt redusert med 16% i samme tid.

I arbeidsmiljøloven § 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet, står det klart at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Viser også til I Arbeidstilsynet: § 23A-1 hvor Arbeidstilsynet beskriver risikoen for å bli utsatt for vold og trussel på arbeidsplassen.

Ved å gjennomføre den nedbemanningen på Gimle skole som rådmannen legger opp til, forstår Verneombudet at det vil bryte med Utdanningsdepartementets verdier og prinsipper i læreplanverkets generelle del som er gjeldende i dag. Nedbemanningen vil utsette ansatte for et større press i arbeidet og det samsvarer ikke med hva Utdanningsdepartementet ønsker seg.  De vil at læreren skal være en rollemodell som skal skape trygghet og veilede elevene på deres ferd gjennom opplæringen. I hele den generelle delen leser vi at arbeidsgiver og arbeidstaker skal tilrettelegge for den enkelte elev ved å vise omsorg og forståelse for enkelteleven.

Formålsparagrafen bygger på menneskeverdets ukrenkelighet ved at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss. Når lærere viser omsorg for elevene og ser den enkelte anerkjennes menneskeverdet som en grunnleggende verdi for skolen og samfunnet.

Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må sammen sørge for at skolens praksis er i samsvar med hele læreplanverket.

Læreren er avgjørende for et læringsmiljø som motiverer og bidrar til at elevene lærer og utvikler seg. Det krever at læreren viser omsorg for den enkelte elev. Det innebærer også å hjelpe elever som tar uheldige valg, ikke føler seg inkludert, eller som strever med å lære det som er ønsket og forventet.

Verneombudet ved Gimle skole anbefaler at budsjettet i sektor undervisning vurderes på nytt slik at de ansatte fortsatt kan opprettholde omsorg for den enkelte elev og kunne tilrettelegge for en god utvikling i skolen.

Kommentarer til denne saken