Kommunen ved et veiskille

Av
DEL

FRITT ORDKOMMUNENS ØKONOMIPLAN 2020-2023: Rådmannens anbefalinger.

Det har fra Pensjonistpartiets side i lang tid vært framført at det vil være helt uholdbart å fortsette med den låneveksten som kommunestyret tidligere har vedtatt. Situasjonen vil være at kommunen vil ha gjeld på ca. 4000 millioner som legges til grunn for kommunens virksomhet de nærmeste årene. Derfor så støtter vi rådmann fullt ut i hans bekymringer i den sammenheng. Han foreslår at det nå må tas en pause i det tempoet som det tidligere er lagt opp til fra kommunestyret når det gjelder investeringer og opplåning. Han vil at prosjektene som skal gjennomføres ikke bare ses i økonomiplan sammenheng som er 4 år men i et 10 års perspektiv fram til 2030. Det blir i den sammenheng pekt på renteutviklingen i tiden som kommer, endringer av statlige rammebetingelser ovenfor kommunene og at innkreving av eiendomsskatten fra innbyggerne er redusert betraktelig ved at promillesatsen blir reduser fra 7 promille til 4 promille. Videre så mener rådmann at det det må på plass 25% egenkapitalfinansiering fra kommunens side før noen av investeringsprosjektene iverksettes. Det skal være i orden FØR låneopptak og investeringene gjennomføres.

Pensjonistpartiet håper derfor at flertallet i kommunestyret slutter seg til denne anbefalingen fra rådmannen.

Pensjonistpartiets opplegg

Pensjonistpartiet er ikke enige i det skal opparbeides fond slik Rådmann foreslår på anslagsvis 40 millioner pr. år de nærmeste årene. Det vil ramme de store utfordringer som nå er innenfor eldreomsorgen og ikke minst den løpende driften av våre skoler. Slik vi oppfatter det så skal disse økonomiske midlene gå til finansiering av Os-prosjektet som etter vår oppfatning både er for dyrt og gir et dårligere undervisningstilbud ved at det blir en 1 til 10 skole. Dette forholdet har vi i Pensjonistpartiet pekt på i lang tid. Når det så gås nærmere inn på tallene i kommunen så viser det seg at i det vedtatte budsjettet for 2019 så er det avsatt til undervisning og oppvekst 658 millioner.

I økonomiplanen for 2020 er det avsatt 657 millioner til undervisning og oppvekst. For helse og omsorg er det i budsjettet for 2019 avsatt 645 millioner og i økonomiplan for 2020 er det avsatt 653 millioner. Som alle her ser så vil begge disse store områdene få mindre penger til sin ordinære drift i 2020 når det legges inn en pris/lønnsvekst på 2,5% til 3,0 %. Her fortsetter derfor nedskjæringene som vil ramme både svake elever og ikke minst de innenfor eldreomsorgen som trenger all den hjelp de kan få. Pensjonistpartiet konstaterer også at det ikke er avsatt noen økonomiske midler til helt nødvendige investeringer verken ved Hjortsberg, Strupe eller Berg skole, det vil vi komme mere tilbake til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags