Fortsetter situasjonen, er det på et tidspunkt ikke nok pleiere igjen å ta av

Av
DEL

MeningerSom ansatt i Halden kommune, som fysioterapeut og som engasjert i hvordan helsetjenester ytes til befolkningen ønsker jeg å komme med en refleksjon til situasjonen vi ser i hjemmetjenestene hva gjelder mangelen på sykepleiere og de tiltakene som nå igangsettes for å rekruttere personale.

Jeg understreker at jeg ikke kjenner bakgrunnen for hvordan situasjonen vi ser akkurat nå har oppstått, mitt ønske er å oppfordre kommunens administrasjon og politikere til å tenke langsiktig og ta grep som ruster sektoren mot fremtiden. Jeg er svært glad i Halden kommune som arbeidsplass, et godt sted å jobbe, og en arbeidsplass som gir meg mye energi og engasjement for å bidra til bedre tjenester for brukerne.

Om 20 år kan Helse Norge risikere å mangle 30 000 sykepleiere. Vi ser i mange norske kommuner allerede en krise når det gjelder rekruttering av sykepleiere, kanskje spesielt i hjemmetjenestene. Og Halden kommune er nå et eksempel på en kommune hvor det igangsettes tiltak for å rekruttere nye pleiere til sektoren.

Tiltakene som da må iverksettes vitner om at man står i en uheldig situasjon, det er dyrt for kommunene, både når det gjelder bruk av dyre vikarbyråer og høye utgifter til lønn. Og eller viktigst er det tydelig at tjenesten er underbemannet når man i dette tilfellet mangler fire sykepleierstillinger, noe som går utover pasientene.

Derfor er det vel og bra at kommunen gjør tiltak for å rekruttere. Men hva gjør vi da neste gang, og ikke minst om 5, 10 og 20 år for å unngå å sette kommunene i slike kriser igjen. Dette er et problem som har vedvart en stund, og det vil vedvare om ikke helsesektoren også dreies til å tenke annerledes. Det er et problem som vokser inn i himmelen om man ser for snevert på det og «bare» tenker rekruttering av flere pleiere som løsningen.

For hvis situasjonen fortsetter, er det på et tidspunkt faktisk ikke nok pleiere igjen å ta av. Da hjelper det ikke å lokke med lønn eller andre goder. Tjenestene som ytes må fornyes, endres og dreies - fra pleie og omsorg til rehabilitering og egenmestring. Fra å stille spørsmålet «hva kan vi hjelpe deg med» til «hva kan vi trene på sammen, slik at du klarer dette selv etter hvert» Fra å yte tjenester som skaper avhengighet, til å yte tjenester som skaper selvstendighet. Selvfølgelig vil en del mennesker alltid trenge hjelp og bistand. Men kanskje kan man klare seg med litt mindre enn man egentlig hadde behov for i utgangspunktet. Kanskje kan man til og med klare seg selv, eller med hjelp av sine nærmeste - selv om man trenger mer hjelp av det offentlige i en periode etter sykdom eller skade.

Kommunehelsetjenesten trenger selvfølgelig gode pleiere. Vi trenger å rekruttere flere sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere. Men det finnes også mange andre faggrupper som ivrer etter å bidra til å snu denne trenden. Fysio– og ergoterapeuter har kunnskap om å trene, tilrettelegge og støtte mennesker som trenger hjelp til å trene opp sine funksjoner for å mestre hverdagen bedre. Fysio- og ergoterapeuter kan veilede personalet som er daglig inne hos pasientene slik at de kan trene på å bli gode på å gjøre ting med egne ressurser. Kort og godt, vi kan hjelpe mennesker til å leve mer aktive og selvstendige liv, selv om man blir eldre, har hatt en sykdomsperiode eller lever med en kronisk sykdom. Men da er det viktig å komme inn tidlig i sykdomsforløpet. Før kompenserende tjenester er etablert, før man er blitt vant til å få hjelp til ting man tidligere klarte selv.

For livskvalitet handler for de aller fleste om det å kunne være selvstendig og minst mulig avhengig av hjelp for å klare seg i hverdagen. Halden kommune skal ha skryt for å etter hvert se nytten av og satse på disse faggruppene. Hverdagsrehabiliteringsteam og prosjektstilling for å jobbe med egenmestring hos hjemmeboende er veldig bra, læringsnettverket for Gode pasientforløp det samme.

Men for å snu en trend må det virkelig satses også inn mot fremtiden og eldrebølgens topp om noen få år. Da trenger kommunehelsetjenesten også flere fysio– og ergoterapeuter.

Vi er klare til å bidra, og sammen med de tradisjonelle pleie- og omsorgstjenestene gir det en helhet i tilbudet som kommer både brukerne og kommuneøkonomien til nytte! Og det finnes etter hvert mange gode eksempler på at det nytter. Men kommunene må vise handlekraft for å tenke nytt og annerledes, investere i noe, for på sikt å tjene inn.

Først da vil en skikkelig dreining av tjenestene til mennesker som trenger helsehjelp i kommunen lønne seg. Først da møter man fremtidens utfordringer og får helhetlige og bærekraftige helsetjenester til sine innbyggere. Først da begrenser vi kanskje også kriser som dette i fremtiden.

Artikkeltags