Reagerer med stor fortvilelse på foreslåtte kutt ved kompetansesenteret

Av

I og med at posisjonen ikke har reversert kommunedirektørens budsjettkutt angående Halden kommunale kompetansesenter, ønsker klubben ved Halden kommunale kompetansesenter å komme med følgende kommentarer:

DEL

MeningerInnspill til budsjettmøtet i kommunestyret den 19. desember 2019.

Klubben ved Halden kommunale kompetansesenter (HKK) reagerer med stor fortvilelse på det foreslåtte kuttet angående HKK. Vi håper politikerne har lest saken i HA den 3. desember der tillitsvalgt og verneombud ved HKK uttalte seg i forhold til konsekvensene ved en nedbemanning. Vi har allerede nedbemannet med 4,4 stillinger inneværende år og har ikke mer å gå på.

Nå er vi i gang med et treårig forsøk med modulstrukturerte læreplaner. Dette er framtidas norskopplæring, og er ønsket av kommunen. Alle voksen opplærings-sentra i Østfold og Østfold fylkeskommune er med i dette prosjektet, samt mange andre kommuner i landet. For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for».

Søker etter ny rektor ved kompetansesenteret

Per i dag har vi ikke nok lærere til å tilby mer enn 2 av 4 moduler. I tillegg gjennomfører vi spesialundervisning, realkompetansevurdering, samfunnskunnskapskurs, norskprøver, samfunnskunnskapsprøver, statsborgerprøver og norskkurs på kveldstid. Dette er lovpålagt.

Ved en ytterligere nedbemanning må vi be Kompetanse Norge å vurdere om vi kan gjennomføre prosjektet. Dersom prosjektet må stanses betyr dette at vi mister 300.000 kr pr. år i 3 år, det vil si statlig støtte til prosjektgjennomføring.

Vi oppbemannet ikke fullt da flyktningantallet økte veldig i 2015/2016, men hadde store grupper. På samme måte må vi bevare en grunnkompetanse ved nedbemanning. Dessuten har vi fem seniorer som går av med pensjon i løpet av noen få år, og vi får en naturlig avgang.

En annen konsekvens er at vi må si nei til nye søkere på spesialundervisning på grunn av lærermangel. Da bryter vi Opplæringsloven §4A-2.

Nylig publiserte Riksrevisjonen en rapport om tiltakene som myndighetene har for å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid (rapport 3:4 2019-2020).

I rapporten viser Riksrevisjonen bl.a. at NAVs arbeidsmarkedstiltak ikke er godt nok tilpasset innvandrere med svake norskkunnskaper og svake grunnleggende kvalifikasjoner. Kommunen bør følge opp Riksrevisjonens rapport og sikre at det er HKK, som eneste godkjente tilbyder av norskkurs, skal drive med norskopplæringa i kommunen.

I Halden kommunes kommunedelplan oppvekst (2019–2031) står det følgende: «Oppvekstplanen skal også sikre at kommunen oppfyller sine lovpålagte tjenester. Tilbudet som gis skal være i henhold til lovverket og de til enhver tid gjeldende forskrifter, godt tilpasset våre barn, unge og voksne. Oppvekstplanen skal ha en langsiktig strategi for hvordan kommunen kan benytte sine tildelte ressurser på en hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk måte».

Videre står det: «I økonomiplanen for Halden kommune vises det til fem overordnede målsettinger. En av målsettingene er forbedret folkehelseprofil. Det innebærer fokus på:

  • Forebyggende arbeid
  • Bekjempelse av fattigdom
  • Utdanningsløpet
  • Mangfold og inkludering
  • Boligsosialt program
  • At utdanningsløpet er viktig for å utvikle gode forutsetninger for et meningsfullt liv

I rapport fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) august 2019 står det følgende: «Kommunene blir tildelt et persontilskudd fordelt over 3 år i for å dekke utgifter til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere». I Halden får de fleste kun 2 år med introduksjonsprogram, men det skal omfatte mye mer enn språkopplæring. Det sier seg da selv at våre deltakere fort vil falle ut av arbeidslivet grunnet dårlig norskkunnskap. Dette bekreftes også i Riksrevisjonens rapport som et problem.

HKK har allerede før dette innsparingsforslaget foretatt nedbemanning i flere omganger. I tillegg til de tidligere nevnte 4,4 stillinger har vi redusert bemanning med tre stillinger ved overføring og naturlig avgang siden 2016. Det gir oss en bemanning som er lavere enn før flyktningkrisa traff oss i 2015/2016. Vi er nå i en posisjon hvor vi ikke ser hvordan vi kan levere de lovpålagte tjenestene og de ønskede tjenestene vi er satt til å forvalte.

Nå håper vi at politikerne ser verdien i arbeidet vi gjør og lar oss få fortsette med den bemanningen vi har slik at vi kan ta vare på alle deltakerne våre på best mulig måte!

Hilsen Klubben ved HKK

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags