Arkitektkontorene yolo tegnestudio, SG arkitekter og Halden Arkitektkontor stiller spørsmål ved prosessen som har ledet frem til rivningsvedtak for Os Skole.

Istedenfor en arkitektkonkurranse kjøpte kommunen to prosjekter, der man skulle ha ett med, og ett uten Os skole. Denne metoden gir ingen endelig og god vurdering av spørsmålet om bevaring av Os Skole.

Egentlig viser forslagene at man får en moderne skole både med og uten, og det pedagogiske argumentet for å rive (hensynet til barna) er nå borte. Forslaget som beholder skolen har fått høyere poeng i vurderingen av det pedagogiske innholdet, uten at vi dermed går inn på en rangering av prosjektene.

Os skole er en svært viktig bygning i byens bygningshistorie og er en del av vår felles kulturarv og identitet. I tillegg har bygningen høy verneverdig som enkeltobjekt i sentrumsplanen, og er en viktig del av miljøet.

Rent økonomisk er det nå også i rådmannens saksfremlegg konkludert med at rehabilitering og oppgradering av Os skole koster ca 25.500 kr/m2 (26.731 kr for ombygging minus 1.597kr for riving som utgår) mens nybygg koster ca. 38.000 kr/m2.

Forskjellen utgjør 33 millioner kroner (basert på ca 2.700 m2). Det er også et spørsmål om livssyklus-kostnadene (drift og vedlikehold) burde ha vært tillagt mer vekt.

Nå skal reguleringsprosessen i gang, med tilhørende konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse, og det er slik sett galt at kommunestyret har fattet rivningsvedtak før i det hele tatt denne prosessen er i gang.

Vi mener at dette har vært en uryddig prosess, som beklageligvis har endt opp med en prematur og feilaktig konklusjon om å rive et signalbygg med høy verneverdi. Det er også et dårlig signal fra kommunens side å fravike sin egen nylig vedtatte sentrumsplan, der vernedelen står sterkt.
Vi er bekymret for uterommenes kvalitet og det opprinnelige formålet med å heve nordsiden, når det også signaliseres at det må knipes inn.

Forsvinner kvalitetene her, faller de opprinnelige intensjonene sammen.

Kommunens intensjoner om et løft og en oppgradering er prisverdig, man har hatt høye ambisjoner og har etter vår mening nådd langt selv om vi syns at man har kommet litt galt ut mot slutten.

Vi tenker derfor at siste ord i denne debatten ennå ikke er sagt.