Status – ett år etter valget

Det kan det være på sin plass med et tilbakeblikk. Halden Arbeiderparti har en ny kommunestyregruppe, gjennomsnittsalderen er den laveste på lenge – og vi er det eneste partiet med overvekt av kvinner.

Det har vært arbeidet intenst etter valget, med ny ledelse både i kommunestyregruppa og i partiorganisasjonen. Nye representanter har tatt ansvar, både i hovedutvalgene og i kommunestyret – og alle våre representanter har tatt ordet fra Haldens viktigste talerstol.

Stemningen i gruppa er preget av optimisme og entusiasme når vi går inn i det andre året av kommunestyreperioden. I året som kommer vil vi fortsette å kjempe for sakene vi tror på, og vi vil fortsette å vise at det finnes et reelt alternativ til den politikken som føres i dag.

Vi er spesielt opptatt av situasjonen for barna våre i skolen, for helse og omsorg – og for at Halden skal være en næringsvennlig kommune hvor vi sier ja der vi kan, og nei der vi må. Det siste er nødvendig for å sette fart i haldensamfunnet igjen.

Arbeiderpartiet er et parti som trives best i posisjon.

Når vi nå sitter i opposisjon, gir det oss anledning til å jobbe videre både med partiorganisasjonen og med de politiske sakene. Vår dør står åpen for alle som ønsker å samarbeide med oss, men så langt har posisjonen vist liten interesse for våre forslag.

Vi opplever derimot større støtte fra folk på gata, og fra lag, foreninger og interesseorganisasjoner i Halden.

Neste år er det stortingsvalg og da satser vi både på en statsminister fra Arbeiderpartiet, og en stortingsrepresentant fra Halden – på samme måte som vi har en målsetting om en ordfører fra Arbeiderpartiet i 2019.

Vår dør står åpen for alle som ønsker å samarbeide med oss, men så langt har posisjonen vist liten interesse for våre forslag.

 

Styret i partiet er godt i gang med å stake ut mål og strategier for kommunevalget i 2019.

Det er både partiorganisasjonen og kommunestyregruppas jobb å vise at Arbeiderpartiet sitter med løsningene som kan bidra til å sette fart i Halden igjen, etter åtte år med borgerlig styre hvor det meste har havnet på vent.

Vi tror ikke at det er mulig å bare spare seg ut av knipa, skal vi lykkes med å ruste Halden for framtida – må det både spares, og investeres.

Man evner ikke å omstille en så stor organisasjon som Halden kommune utelukkende med pisk, man må også ha noen gulrøtter. Halden må også vokse seg ut av knipa.

Foran valget i fjor snakket vi om en bærekraftig omstilling av Halden, og om de strukturelle grepene vi i fellesskap må ta. Vi snakket om omsorgsteknologi, hverdagsrehabilitering, skolestruktur og eiendomsmassen til kommunen.

 Vi tok til orde for å skape vekst i byen, vekst som kan vise seg å være en vel så god medisin, som en sløv sparekniv.

Så langt har det ikke vært interesse fra Høyre og de borgerlige å diskutere disse sakene med oss.

I de fem årene Høyre har styrt Halden, er sparekniven blitt brukt litt over alt. Utover sparekniven, er det vanskelig å få øye på endringer eller tydelige politiske prioriteringer.

Det er vanskelig å få øye på Høyres politiske løsninger, og byen drives i all hovedsak som et forretningsministerium.

Vi ser ikke grepene for å gjøre ting på en smartere måte. Nedskjæringer på antall lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og fagarbeidere – færre hender og hoder til velferdstjenestene synes å være det eneste alternativet.

Dette gir alvorlige konsekvenser innenfor skolen og helse- og omsorgstjenesten. Etter fem år med høyrestyre, er det fremdeles vanskelig å få øye på noen strukturelle grep, eller en reell omstilling av Halden.

La oss ta et eksempel: Det planlegges ny skole på Os. Da vil Rødsberg ungdomsskole bli stående tom og den kan selges til boligformål. Dette salget må planlegges allerede nå, slik at en ny utbygger kan bruke tiden til bruksendring og prosjektering.

På denne måten kan bygningsmassen tas i bruk så fort at elevene er ute av bygget. Det samme gjelder Folkvang skole. Dette handler om å møte omstillingen på en offensiv måte.

Slik er det med flere gamle kommunale bygg, Iddevang og Asak skoler og en rekke bygninger i sentrum forfaller. De står tomme, belaster vedlikeholdsbudsjettet og forfallet preger bybildet.

Når det hevdes at kommunen går med overskudd, så er det et tvilsomt overskudd – vedlikeholdsetterslepet vokser og den kommunale eiendomsmassen taper seg i verdi hvert år.

Det er de borgerlige som styrer Halden, men vi har likevel kunnet innkassere noen seiere gjennom året som har gått.

Den videregående skolen er reddet, og linjene styrket. Salget av Rokke avfallsanlegg er stoppet, til beste for byen. Eiendomsskattesaken mellom kommunen og Saugbrugs er endelig forlikt, og vi er i ferd med å etablere et nytt havneselskap vi tror vil kunne skape en ny giv i Halden.

Innenfor undervisning og oppvekst har vi vært en pådriver for ny skole både på Idd, og i sentrum – selv om dette går for sakte.

Vi tror på de sosialdemokratiske verdiene, der Arbeiderpartiet vil lede an i arbeidet med å bygge neste generasjon Norge, et samfunn med små forskjeller og mer fellesskap.

Det gir frihet, trygghet og muligheter til den enkelte og til oss alle. For oss, vil arbeid til alle alltid være jobb nummer én.