Det er fint at min politikerkollega i Høyre Egil Lund Pettersen, som er leder for helse- og sosialutvalget, forstår at det er «oppgaver» å ta tak i innen sektoren, og at det for noen mennesker med utviklingshemming ikke er et godt nok tilbud. Samtidig mener utvalgslederen at de med nedsatt funksjonsevne skal ha like muligheter til deltakelse og livsutfoldelse på lik linje med andre borgere.

Svarene fra utvalgslederen viser at det er en mismatch eller mangel på samsvar mellom utfordringene til innbyggere og målsetting om at alle skal få like muligheter til deltakelse og livsutfoldelse. Utvalgslederen uttaler videre at «dette løser vi ikke med å kortsiktig øke driften som da igjen gir oss større utfordringer senere».

Det som virker noe underlig, er at utvalgslederen ikke kommenterer hvordan Høyre har tenkt å løse utfordringene slik at «alle» kan få like muligheter til deltakelse og livsutfoldelse. Det hjelper som kjent lite å ha gode intensjoner og mål dersom en ikke viser hvordan en skal nå målene. Utvalgslederen trekker kun fram et eksempel på hvordan en ikke skal gå fram for å skape et likeverdig tilbud til alle.

Partiet Høyre vil altså ikke «øke drifta» eller bruke noe av årets overskudd i kommunen til å gjøre noe med utfordringene innen helse- og sosialsektoren. Dette må bety at mennesker som ifølge Høyre ikke har et godt nok tilbud, heller ikke kommer til å få et likeverdig tilbud på lik linje med andre borgere.

 

Det kan virke som om politikk i byen vår nå handler mer om budsjettall enn å gi trygge og gode tjenester til «alle» innbyggerne. Å tillate at mennesker med utviklingshemming som har jobb selv må betale mer i transport til jobben enn det de tjener, er uforenelig med Høyres visjon om at «alle» skal ha like muligheter til deltakelse og livsutfoldelse.

Utvalgslederen innen helse- og omsorg er modig og skal ha honnør for å starte en debatt om innhold i tjenestetilbudet i kommunen. En kan vel ikke se bort ifra at det innen barnehage- og skolesektoren også kan være enkelte mangelfulle tilbud. Kanskje det til og med kunne dukke opp en eller annen utfordring innen kultursektoren også. Framtida vil vise om vi har flere modige utvalgsledere som tar bladet fra munnen og erkjenner ulike mangelfulle tilbud.