Etiske regelverk

I HA har Halden Høyre forsvart sin motstand relatert til etiske retningslinjer for folkevalgte ved å vise til at et slikt regelverk, ukjent for dagens politikere virker det som, ble utarbeidet allerede i 1997.

I tillegg argumenterer Høyre for at de ikke ser et behov for etiske retningslinjer for folkevalgte, fordi Høyre har sitt eget partirelaterte regelverk. De stiller også spørsmål om etiske retningslinjer har noen faktisk betydning.

Etiske retningslinjer for folkevalgte er ikke ment å være et internt anliggende blant folkevalgte politikere.

Et etisk regelverk er et offentlig anliggende som må legges ut på kommunens nettsider, slik at vi som bor i Halden vet hva folkevalgte skal forholde seg til.

Det bør også følges opp med informasjon på nettsiden, om hvordan brudd på disse kan varsles, eller hvor man henvender seg for ytterligere informasjon og utdyping av regelverket.

I Antikorrupsjonshåndboken utarbeidet av Transparency International Norge (TIN) og KS leggers det vekt på behovet for etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.

Sitat: «De fleste kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, Kommunene som ikke har gjort det, bør prioritere dette arbeidet. De etiske retningslinjene bør behandles av kommunestyret».

Videre, i håndboka, vises det til kommuneloven § 48 nr. 5 som inneholder en bestemmelse om at «kommunen i årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er satt i verk og som planlegges for å sikre høy etisk standard. Dette krever at kommunen har oversikt over hvilke aktiviteter som er gjennomført på etikkfeltet og hva status er».

KS og TIN mener at en slik redegjørelse kan være et godt utgangspunkt for debatter i kommunestyret om kommunens etikkarbeid i tillegg til at det også gir en mulighet for å synliggjøre etikkarbeidet.

Rødt Halden håper at nevnte årsberetning vil inkludere utarbeidelse av klare og offentlig kjente etiske retningslinjer for folkevalgte i Halden.

 I tillegg oppfordrer vi Høyre og andre motstandere til å revurdere sitt ståsted i henhold til anbefalinger og retningslinjer i håndboka som for øvrig heter «Beskytt Kommunen – Håndbok i antikorrupsjon».