«Dobbeltreplikk»

Hans Kurt Karlsens innhogg i HA 5.9 presenterer et forslag for delt gods og transportløsning for togtrasé gjennom Halden.

Betraktningene er gode, men det trekkes noen slutninger som krever kommentar.

Karlsens overordnede mål og premisser er at godstransporten forbi Halden bør ikke føres gjennom sentrum på grunn av støy og store arealkrav, og stasjon for persontrafikk bør legges i sentrum.

Ny stasjon på Berg vil være en magnet på ny bebyggelse og bidra til å utarme sentrum. Betraktningene om stasjonslokalisering gir mening; all erfaring tilsier at lokalisering av infrastruktur er den viktigste premissgiveren for bebyggelsesstruktur.

 Stasjon på Berg kolliderer med målet om 1000 nye sentrumsboliger.

Jeg er også helt enig i at godset må utenom bykjernen, og begrunnelsen er tosidig;

  1. Mer gods må over på bane, og da må banen bli mere effektiv. Å klyve godstogene for å kjøre hjelpelokomotiv i Tistedalsbakken er ikke effektivt, ei heller omveier via Kornsjø og Ed (Göteborg havn er destinasjonen).
  2. Å dra godstrafikken gjennom Halden vil ikke bidra til et bedre bymiljø, og da heller ikke bidra til et mer attraktivt sentrum.

 

Så langt er jeg og Karlsen helt på linje. Men: Det dannes et bilde av et avhengighetsforhold mellom dobbeltspor over Svinesund og stasjon på Berg. Dette er ikke tilfelle.

Et dobbeltspor fra Sarpsborg mot Svinesund kan ha en enkeltspors avgrening mot Halden, hvor innenlandstoget kan gli smidig inn til byen. Man trenger ikke dobbeltspor på dette siste strekket for å øke avgangsfrekvensen og redusere reisetiden mellom Halden og Oslo.

En slik avgrening vil bety at Halden blir endestasjon og dermed unngår Tistedalsbakken og ikke minst; man unngår sanering av bruer og bebyggelse, og kan frigjøre store arealer til å bygge by. Tør jeg foreslå trikk «te Dærn» på det gamle sporet?

Bekymringen for at Halden stasjon blir nedlagt hvis den ikke ligger langs utenlandstraseen er ikke ubegrunnet. På den annen side; eventuelle framtidige private operatører vil ikke stå fritt til å velge hvilke stasjoner de skal betjene (og dermed droppe Halden).

Dette styres gjennom konsesjonstildelinger.

Karlsens forslag til tunnelløsning er frisk, og kostbar. Halden er foreløpig ikke prioritert i Nasjonal Transportplan da kost/nytte-forholdet ikke rettferdiggjør prosjektet pr. i dag. Tunneler i dette omfanget vil nok få tallknuserne i departementet til å sette kaffen i halsen.

Én strategi for å få Halden prioritert kan være å bidra til å nå nasjonale målsettinger (gods) og samtidig «tilby» en billigere løsning inn til Halden. En billigere framføring til Halden vil være godt nytt for Fredrikstad og Sarpsborg også, og i regionale prosjekter som dette bør vi heie på nabo`n.

Det som er bra for Sarp er også bra for Halden. Den største tidsbesparelsen for haldenserne ligger ikke i gjennomføring fram til Halden, men i resten av fylket.

Det viktigste for Halden er derfor ikke en rask utbygging helt fram, men en rask planmessig avklaring, slik at de områdene som nå er båndlagt av Jernbaneverket blir frigjort til å bygge by.

God jernbane for persontrafikken, det får vi selv uten å røre strekket mellom Sarpsborg og Halden. Det er håndteringen av godstrafikken som blir suksesskriteriet i Halden.