Jeg våkner for sent, som vanlig.

Som mange andre innbyggere har jeg en lei tendens til å reagere på politiske saker lenge etter de er besluttet, og når konsekvensene er et faktum. Denne gangen i saken om flytting av voksenopplæringa fra Os allé til Risum.

Flyttinga er etter mitt skjønn et tiltak som virker direkte segregerende. Jeg trodde det var tverrpolitisk enighet om å jobbe for integrering, ikke segregering..?

Mitt resonnement går omtrent sånn her:

 • Vi vet at Østfold har lav yrkesdeltagelse
 • Vi vet at lav yrkesdeltagelse koster samfunnet dyrt
 • Vi vet at yrkesdeltagelse blant innvandrere er lavere enn hos den øvrige befolkninga
 • Vi vet at yrkesdeltagelse er viktig for bredere samfunnsdeltagelse og integrering
 • Vi vet at språkbarriere er en viktig årsak til den lave yrkesdeltakelsen blant innvandrere
 • Vi vet at en av voksenopplæringas viktigste oppgaver er språkundervisning til innvandrere
 • Vi vet at store deler av innvandrerbefolkninga bor i sentrum
 • Vi vet at store deler av innvandrerbefolkninga ikke har tilgang til bil
 • Vi vet at mange nylig ankomne innvandrere må gjøre tøffe familieøkonomiske prioriteringer

Og så legger vi voksenopplæringa på Risum?

Det er to måter å vurdere hensiktsmessigheten av flyttinga på:

 1. Det snillistiske venstrevridde "folk først"-perspektivet.
 2. Det noe tøffere "ROBEK-kommune som må ta valg styrt av økonomi"-perspektivet.

Flyttinga av voksenopplæringa til Risum er imidlertid en dårlig løsning sett i lys av begge disse perspektivene! At det ikke er et «folk først»-tiltak, er opplagt. Samtidig må kostnadene knytta til dårligere integrering og potensielt frafall fra norskopplæringa pluss leie på Risum veies opp mot kostnadene knytta til husleie på Os. Tallene knytta til husleie kjenner vi. Kostnadene knytta til dårlig integreringsarbeid vil vi aldri fullt forstå, men vi vet at de er store, og at de propagerer over tid.

At kommunen har tilgang på gode klasserom på Risum, må tas med i betraktningen. Tilbudet blir muligens bedre i et godt utstyrt klasserom enn i en av de utallige tomme eiendommene kommunen besitter i sentrum. Det hjelper imidlertid fint lite hvis det ikke er tilgjengelig. Terskelen for deltagelse må være minimal, hvis tilbudet skal fungere.

En klok fyr jeg kjenner, sa det slik: «Det skal nå gjøres individuelle vurderinger av hvem som er berettiget til å få dekket busstilbud til Risum. Universell utforming er et prinsipp for samfunnsplanlegging som bør være kjent for byplanleggere og skoleadministratorer. Universell utforming er det omvendte av individuell vurdering. Det handler om å lage en løsning som fungerer for alle, slik at man slipper å lage individuelle løsninger og mange ressurskrevende enkeltvedtak. Universell utforming i dette tilfellet virker å være å ha tilbudet i sentrum.»

Dersom rådmann, politikere, fagfolk eller en hvemsomhelst som meg selv kan irettesette meg ved å dra opp perspektiver jeg ikke har forstått, vil jeg høre dem med glede og stor interesse!

I mellomtiden håper jeg lokaliseringen på Risum er et midlertidig tiltak som endres så snart kommunen har utarbeidet en helhetlig plan for sine eiendommer.