(David Aleksandersen er ny Signert-skribent i HA. Han jobber med nyskapning, design og markedsføring, og vil skrive om IT-utviklingen i Halden, og samfunnet for øvrig. Dette er hans første bidrag.)

Digitalisering. Automatisering. Innovasjon. Big Data. Delingsøkonomi. Vi befinner oss i en ny industriell revolusjon – industri 4.0 – som handler om digitalisering og automatisering.

Etablerte jobber blir borte eller endres radikalt, og nye jobber skapes. Hva betyr det for meg i Halden og Halden som kommune?

I 2014 kom alvoret til Norge. Vi ble brutalt vekket av en halvering av olje- og gassprisene, økt arbeidsløshet og etter hvert så hele landet sårbarheten i norsk økonomi. Etter 40 år med vekst og økt velstand må vi endre fokus. Vi må omstille oss.

  • Den 1. industrielle revolusjonen (1770–1830)var overgangen fra jordbrukssamfunn til industri- og fabrikkproduksjon.
  • Den 2. industrielle revolusjon (1870–1930) var en global omstillingsprosess og en videreutvikling av industrien; serie- og masseproduksjon, utnyttelse av nye råvarer som for eksempel stål.
  • Den 3. industrielle revolusjon (1970-) dreier seg om organiseringen av bedriftene, mer spesialisering og ny teknologi.
  • Den 4. industrielle revolusjon og uttrykket Industri 4.0 ble først tatt i bruk i Tyskland i 2011, der tyske myndigheter og næringsliv etablerte et utviklingsprogram for å bevare tysk konkurransekraft, basert på selvlærende datasystemer og robot-basert produksjon.

Den 4. industrielle revolusjon handler i stor grad om digitalisering (intelligente, selvlærende IT-løsninger og automatisering).

Norge har gode forutsetninger for å være i det globale tetsjiktet her: En stor IKT-næring med høy verdiskapning, god tilgang på bredbånd og en relativt stor åpenhet rundt det å ta i bruk ny teknologi.

I privat og offentlig sektor er det mange oppgaver som er modne for digitalisering: Velferdsteknologi innen helse, digitale læremidler i skolen og etableringen av fungerende og sikre offentlige felles digitale plattformer for å nevne noen.

Ikke alle lykkes med den digitale omstillingen. Kodak, en gang verdensledende innen produksjon av film til kameraer, skapte selv det digitale kameraet. Men de klarte ikke å nyttiggjøre sin egen nyvinning – i 2012 søkte selskapet konkursbeskyttelse.

Framveksten av digitale plattformer og produkter har endret markedet. For eksempel kan nå en liten, nyskapende virksomhet med få ansatte skape produkter og løsninger som oppnår global spredning og suksess i løpet av dager.

Historisk sett har Halden ikke vært spart for omstillinger: Steinindustrien ble utkonkurrert av rimeligere byggematerialer og på 1950-tallet var Halden sko-hovedstaden i Norge. I dag er sko-industrien i Halden svært begrenset.

Saugbrugs har nærmest hatt 40 sammenhengende år i omstilling med stadig mer utfordrende markeder: I 1970 hadde de 2400 ansatte, etter oppgraderinger og automatisering på 80-tallet, var tallet 1100 på 90-tallet. I dag sier Norske Skog Saugbrugs nettsider at de har 485 ansatte.

Saugbrugs har tatt utfordringen og har økt fokuset på innovasjon og nyskapning og arbeider målrettet med å skape nye produkter basert på sin kjernekompetanse.

For de fleste av oss vil den 4. industrielle revolusjon og digitaliseringen ikke medføre en revolusjon av hverdagen – mer en gradvis endring.

Vi vil fortsette å ta i bruk nye tjenester og løsninger i det private som i yrkessammenheng. Noen tjenester vil være banebrytende og vil ikke ta hensyn til «hvordan ting alltid har vært gjort».

Energi-selskaper blir utfordret når stadig mer av energien som brukes skapes lokalt – og løsninger for lagring av elektrisitet gjøres tilgjengelig.

Selskap som Uber (frakt av personer) og Airbnb (formidling av overnatting) har i flere land vist hvordan de utkonkurrerer etablerte næringer og tvinger dem til omstilling og endring – i verste fall nedleggelse.

Dessverre vil mange haldensere bli tvunget til å omstille seg i løpet av de neste årene. Fordi arbeidsplassene deres blir utfordret – enten det er på grunn av markedsendringer eller ny teknologi.

Halden er utfordret og i omstilling, men jeg velger å se på dette som en mulighet og ikke et problem. Det finnes kraftfulle innovasjons- og kompetansemiljøer i Halden som f.eks. Institutt for energiteknikk (IFE), Høgskolen i Østfold og Remmen Kunnskapspark.

Innovasjon og nyskapning skjer ikke i vakuum – men gjennom samhandling og dialog. Og det skjer under de til enhver tid gitte politiske og økonomiske rammene samfunnet har.

Derfor er det viktig å ha etablerte miljøer som kan bidra. NCE Smart Energy Markets har etablert en arena der privat næringsliv, offentlig sektor og forsknings- og utdanningsmiljøene møtes til dialog og samarbeid om problemløsning – altså innovasjon – som resulterer i næringsvekst.

Norge kan være i tetsjiktet i verden innen digitalisering. Da kan Halden kan være best i Norge.

Vi kan velge å se på utfordringene som et problem – eller vi kan se på dem som en mulighet. Men det er viktig å begynne innovasjonsprosessen før det er for sent.

Jeg velger mulighet.