Gå til sidens hovedinnhold

Edquists togtur: – Problemet er at vi har mange omsorgsboliger, men for få sykehjemsplasser.

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I torsdagens HA forteller kommunalsjefen for helse- og omsorg, Veronica Aam, om de store utfordringer Halden står midt i. Kan vi, og vil vi da kunne garantere en sikker og trygg omsorg framover?

Samhandlingsreformen presser nå vår kommune til å ta over oppgaver som krever ressurser som vi ikke har fullt ut. Rødt Halden kommer å kreve at kontrollutvalget i kommende revisjoner gransker pasientsikkerhet og pasienttrygghet i samarbeidet mellom fastleger-kommune-sykehus.

Rødt Halden har gått igjennom dokumenter som sammenfatter norske kommuners helseplanarbeid og beskrivelse av utfordringer i framtida. Gapet mellom lovgivning, ambisjoner og løfter på ene siden og kommunenes økonomiske og kvalifiserte muligheter å til å innfri gapet, øker.

Kommunen klarer ikke å ta imot sykehuspasienter: – De blir stadig flere og sykere

Vi ser dette nå i Halden. Politikkens trøst hvis man ikke tenker seg å øke ressursene med offensiv og kreativ beskatning, blir da: «Det finnes ytterligere effektiviseringsmuligheter» og «man må finne bedre organisasjonsformer» og «ny teknologi!».

Men førstelinjetjenestene er nå så effektiviserte at man ikke kan ta seg av ekstra oppgaver eller gi kursing i arbeidstida. Og kommunen har problemer med å bli attraktiv for helsepersonale. De siste årenes organisasjonsutvikling med bestiller-utfører-modeller og styring fra toppen har heller ikke vist seg øke effektiviteten. Men man har fått økende administrative oppgaver og omfattende rapporteringstvang. Ny teknologi er fortsatt mest løfter fordi vi er i tidlig utprøving her.

Kommunene har gode prognoser om innbyggernes aldersfordeling framover. Om økningen av eldre over 80 år, en minskende andel yngre befolkning og økningen av demenssyke med nye behov.

For Haldens del, kommer i planperioden 2018–2032 antallet eldre over 80 år å øke fra 1.500 til 2.500. Kommunenes sentralforbund har som mål at vi må dekke 25 % av denne gruppas behov med omsorgsboliger, korttids- og langtidsplasser på sykehjem eller helsehus. Halden dekker stort sett dette volum i dag med 374 plasser.

Problemet er at vi har mange omsorgsboliger, men for få sykehjemsplasser. I dag har vi 28 eldre som er innvilget langtidsplass på sykehjem, men som må vente, noen aldeles for lenge, på dette. Dette tilsvarer mer enn en hel sykehjemspost. Skal dekningsgraden framover holdes, må vi i 2030 ha cirka 563 plasser. Og de skal bemannes med kvalifisert og motivert personell som skal ha gode arbeidsforhold og tilstrekkelig med kolleger rundt seg.

Staten sier i sin prognose: «Tjenestene skal effektiviseres med 3 % per år, tallet på arbeidsplasser skal øke og kommunene skal få flere oppgaver». Men lite nevnes om hvorfra økt finansiering skal hentes.

Ap: – Vi er bekymret for helsesektoren. H: – Vi har trua på at vi ender i balanse

Ordføreren skriver i sin siste melding, «Halden går på skinner», at familiene må ta mer vare på sine eldre medlemmer, slik man må i andre land. Det virker som han mener at velferdsstatens ambisjoner nå har strukket seg for langt. I andre land er andelen kvinner i yrkeslivet lavere, nemlig, fordi det er dem som må bli hjemme med barn, kjøkken og besteforeldrene.

Ordføreren: – Halden går på skinner

Eller har han selv tenkt å søke halv stilling, dra hjem og passe sin mamma? Velferdsstatens sukkes ligger i at det som tidligere var ulønnet arbeid for kvinner er blitt utviklet til profesjoner på faglig grunn og med lønn å kunne leve av.

Rødt mener at en allmenn og godt rustet velferd i helse og omsorg, lik for alle og etter den enkeltes behov, må politisk forsvares og utvikles. Dette fordrer politisk mot til å flytte mer av samfunnets ressurser fra privat til offentlig sektor. Dette fordrer politisk mot til å skjerpe skatten på høye inntekter, formuer og arv.

– Ordføreren snakker høyrepolitikk rett fra levra

Skal kommunene framover kunne løse sin oppgaver med tilstrekkelige og gode ressurser, må dette finansieres fullt av fellesskapet.

Kommentarer til denne saken