Heller (Robert) Plant enn plan!

ØIVIND HOLT

ØIVIND HOLT Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ordfører Edquist tar i et innlegg 24.07 til ordet for en debatt om utvikling av Halden Sentrum og hevder det haster fordi folketallet i 1 kvartal gikk ned. Debatten om utvikling av Halden, både sentrum og resten av kommunen har pågått en stund. Både i HA og i kommunale fora.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i fjor høst og her anslås rammer for framtidig utvikling fram mot 2040. Nesten hele veksten i folketall vil komme i aldersgruppa 67+. Antall barn og unge vil være ganske stabilt, dagens skolekapasitet vil dekke behovet i mange år.  Boligbehovet vil dreies fra enebolig til leiligheter.

Negativt fødselsoverskudd er ikke noe nytt og spesielt for Halden. Det er en situasjon man i stadig større grad står ovenfor i større deler av Europa.  Det var innvandring som skapte befolkningsvekst i Norge i senere år, den har nå avtatt. Som utkant i Viken bli neppe situasjonen bedre

Arbeidet med Kommuneplanens arealdel, hvor det blant skal angis framtidige utbyggings-områder og bestemmelser for bebyggelse, ble satt i gang i fjor høst. Viktige temaer var blant annet fortettings strategi for byområdet utenom sentrum, bedre mulighet  for spredt boligbygging i angitte områder utenfor byområdet.  

Det kom inn mange innspill som ble behandlet i styringsgruppa (bestående av 5 politikere - 2 H, KrF, Ap og MDG). I mars var arbeidet kommet så langt at et utkast kunne legges ut til offentlig ettersyn innen påske. Dette vil vært et omfattende debattgrunnlag inn mot valget.

Men så orket ikke Høyre å lede denne prosessen lenger og ordfører satt opp en sak i Formannskapet (28. Mars) om å stoppe prosessen. I Kommunestyret (11 april - sak 38) ble det vedtatt et forslag om at planarbeidet skulle utsettes til etter valget og at styringsgruppa skulle oppløses.  Forslaget ble støttet av posisjonen pluss PP og FrP.  Fra MDG fremmet vi forslag om arbeidet skulle fortsette og planforslag skulle legges ut til høring (fikk 12 stemmer)

Konklusjonen er at ordfører og posisjon ikke vil ha noen politisk debatt om utbygging og utvikling av kommunen.  Vedtaket innebærer at det er rådmannen som skal utarbeide den mest overordnede planen i kommunen uten medvirkning fra politikere og innbyggere.  Å vedta et fiks ferdig plandokument skaper neppe mye debatt.

Ordfører (og posisjonen) vil heller  ikke ha områderegulering; verken på Os eller på Grønland.   Områderegulering er en litt mer grovmasket plan enn en reguleringsplan og tar sikte på å finne gode trafikkmønstre, avklare bebygde områder, grøntområder mm i et litt større område sammenhengende område. Inneholder litt mer politikk enn reguleringsplanen.

Det er kommunen som dekker kostnaden ved en områderegulering, mens utbygger betaler detaljregulering. Kommunens ledelse synes øyensynlig det er viktigere å bruke ressurser på  konsert med Robert Plant enn på å løse planoppgaver.

I debatten om Os henvises det ofte til Sentrumsplanen, som imidlertid er en kommune-delplan og ikke detaljert nok for utbygging. Viktige elementer i Sentrumsplanen er angivelse av områder / bygninger med ulik vernegrad og at en større del av sentrumsområdet er blitt gitt betegnelsen  sentrumsformål.  En fordel for gårdeiere som slipper å søke om formålsendring (f.eks fra handel til bolig). Planen  legger opp til at det ikke er nødvendig med regulering av enkelteiendommer ved mindre utbygginger, så lenge man holder seg innenfor bestemmelsene for kvartalet.

Sentrumsplanen er derimot ikke en utbyggingsplan som angir utforming og framdrift av mulige utbyggingsprosjekter.

Området på Grønland består av 4 eiendommer med svært ulikt preg, fra industri til varehandel.  Prosjektet Grønland Brygge er et stort utbyggingsprosjekt med  46 leiligheter. Et hvilket som helst annet utbyggingsprosjekt med så mange bo enheter, ville kreve regulering.  Utbygger har derimot søkt dispensasjon fra bestemmelse om takhøyde (18m) flere ganger (det begynte med 26m og siste gang med 20m ). Hver gang har saken blitt trukket. Utbyggingen er så stor at det vil ha betydelig innvirkning på omgivelsene; visuelt mot Festningen, langs Tista og trafikkmessig.  MDG har fremmet forslag om at hele området bør område-reguleres, slik at en framtidig  utbygging av hele området kan sees i sammenheng. Å gi én utbygger dispensasjon til en så stor storstilt utbygging, vil kunne gå på bekostning av de øvrige naboeiendommene. Skal de også få bygge høyere enn vedtatt maksimal gesimshøyde? Kan tomta COOP leier av kommunen utnyttes bedre, ved å bygge flere etasjer, er et annet interessant spørsmål.

Høyre ønsker ofte å innvilge slike dispensasjoner i stedet for å kreve reguleringsplan. Det ble for eksempel gjort ute på Svingen skogen, hvor alle nå kan se hvor høyt opp en 60m bygning rager over kulturlandskapet.

Dette  er det samme opplegget som AP sto for før 2011; planer var til kun utvortes bruk. Utbygging ble gjennomført som enkeltsaker, hvor utbygger kunne drive påvirkning av politikere direkte og ikke gjennom åpne prosesser.

MDG har også foreslått at det skal gjennomføres en områderegulering for et større område på Os, slik at trafikkløsninger langs Håkon VII vei,  område for svømmehall, arealutnyttelsen mot Rødsberg inklusiv Esso-tomta  avklares.  Et hovedproblem med den gjennomførte regulering, er at regulert område er for snevert.

Det gledelige er at saken skaper engasjement, det har kommet uvanlig mange innspill fra enkelt personer og fagmiljøer i byen ved siden av de ordinære instanser som fylke og regionale etater.  En hoved forutsetning  når det legges opp til medvirkning, er at både kommunens politikere og administrasjon tar innspill på alvor og ikke bare avfeier dem. Det blir derfor spennende å se om alle innspill om Os gis en grundig vurdering i tråd med planlovens krav om medvirkning eller om folkets røst bare behandles summarisk.  Hvis ordfører virkelig ønsker andre synspunkter velkommen, hvorfor stopper han da kommuneplanprosessen, støtter at konsekvensutredning om Os hoppes det over?

Min fødselsattest viser at jeg helt sikkert hører med i den seniorklubb som redaktør Kjøge karakteriserer som brølende bakstreversk.

Men jeg har alltid vært veldig tydelig på at vi ønsker utbygging etter plan for å sikre åpenhet og medvirkning fra naboer og byens innbyggere, både ungdom og andre som ikke tilhører redaktørens  seniorklubb.  Påvirkning i de lukkede rom involverer  neppe mange.

Omdømme bygging er viktig for at Halden skal bli en mer attraktiv tilflyttingskommune, da må vi unngå planløse tilstander og prøve å begrave et gammelt og dårlig rykte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken