Fremtidens bysentrum har flere kollektivreisende, flere boliger og færre biler

SENTRUM: Casper Støten er opptatt av sentrumsutviklingen i Halden. Flyfoto/Arkivfoto: Stein Johnsen

SENTRUM: Casper Støten er opptatt av sentrumsutviklingen i Halden. Flyfoto/Arkivfoto: Stein Johnsen Foto:

Av
DEL

FRITT ORDHalden som en mellomstor by i vårt lille land står overfor en rekke utfordringer fremover. Et behov som flere har pekt på er at byen vår må tiltrekke seg flere yngre skattebetalere. Dette er viktig ikke minst fordi vi blir flere eldre frem mot 2030, som også betyr at utgiftene vil vokse fremover. Samtidig vil de som er netto bidragsytere (dvs. bidrar med flere kroner til velferden enn de selv får tilbake) utgjøre en stadig mindre andel av byens befolkning. Byen vår har et godt utgangspunkt, med både gode kunnskapsmiljøer, et unikt lokalt kulturliv og en særegen arkitektur som er attraktivt for en rekke typer tilflyttere. Men på en del områder henger vi dessverre etter.

«Unge mennesker» er ikke en homogen gruppe med helt sammenfallende interesser og oppfatninger, likeså er tilfelle med «eldre mennesker». Folk er forskjellige, men noen generaliseringer tillater jeg meg likevel å gjøre.
Yngre mennesker med høy utdanning blir mer og mer opptatt av bærekraftig utvikling, og de byene som leverer på grønn byutvikling i årene fremover vil også øke sin attraktivitet blant unge. Halden må som alle andre deler av landet ta sin del av arbeidet med å redusere klimagassutslipp, dette er vedtatt politikk som er anerkjent på tvers av de fleste politiske partier i dag, og vil etter alt å dømme også være gjeldende politikk i overskuelig fremtid. Halden bør være på hugget og i større grad ta hensyn til dette i byutviklingen. Dagens lokalpolitikere må ikke være redde for å foreslå store endringer, for det tror jeg de yngre generasjonene vil takke dere for!

Yngre mennesker vil også leve urbant og ha rikelig med tilgang til møteplasser og kulturtilbud, gjerne innen kort avstand til sin bolig. Halden må satse på de lokale kulturkreftene og sørge for et bredt kulturtilbud først og fremst for egen befolkning. I tillegg til å fokusere på å tiltrekke oss nye innbyggere og reklamere for Halden utad, må vi også skape innhold i hverdagen til egne innbyggere slik at de også forblir i Halden i mange år.

Haldens byutviklingsstrategi må fremover anerkjenne sentrum som driveren for utviklingen av byen. Andelen nye boliger som bygges utenfor sentrum og som utløser store transportbehov inn til sentrum, bør begrenses betydelig. Boligbyggingen må primært foregå i sentrum, både av hensyn til miljø/klima og for å skape aktivitet i byen. Dette fordrer at vi også må godta større inngrep i sentrum, som også innebærer at ikke alt kan vernes og at vi må tåle noe bygging i høyden. Når det er sagt må behovet for vern vurderes nøye opp mot andre faktorer. Halden må bevare sitt særpreg, for det er faktisk en av byens styrker.

Attraktive arbeidsplasser i regionen er selvfølgelig også en viktig forutsetning for økt tilflytting. Dessverre ser flere og flere seg nødt til å pendle, og bilen er ofte det eneste transportmiddelet for mange. Det medfører mange timer i bil og betydelige utgifter for den enkelte, i tillegg til den miljømessige påvirkningen bilen utgjør. Da er det kanskje ikke så rart at mange unge ønsker å bo i byer med et bedre kollektivsystem og flere lokale arbeidsplasser enn det Halden kan tilby?

NAF avholdte nylig sin årlige trafikkundersøkelse. Der svarte 59 % av respondentene fra byer (utenom storbyene) at de mente det var viktigst at politikerne prioriterte kollektivtransport. 46% mente at politikerne burde prioritere vedlikehold av veier, mens kun 25% mente at utbygging av nye veier burde prioriteres. I samme undersøkelse svarte 51% av respondentene at de opplevde at politikere i liten eller svært liten grad forsto hvilke utfordringer de hadde på sine hverdagsreiser. Da må man nesten spørre seg om våre politikere har sviktet i samferdselspolitikken?

Samferdselspolitikken må få et annet fokus, der det jobbes for å styrke satsningen på kollektiv, sykkel og gange. Per i dag får jeg et inntrykk av at mange lokalpolitikere i Halden opptrer som handlingslammet og skylder på at kollektivsatsingen er et fylkeskommunalt ansvar. Samtidig står kollektivsatsningen i Halden på stedet hvil. Dette er rett og slett ikke godt nok. Halden tar ikke del i en bypakke slik som de andre byene i Østfold, noe som på sikt vil gjøre byen i dårligere stand til å konkurrere om tilflyttingen. Halden må delta i et slikt samarbeid, og da må vi også ha lokalpolitikere som er tøffe nok til å innføre upopulære tiltak som f.eks. bompenger for å få tilstrekkelig finansieringen for satsningene fremover.

I tillegg til å satse stort på kollektivordninger, må man anerkjenne at strengere trafikkregulerende tiltak for biltrafikken er nødvendig. Her inngår også parkeringsrestriksjoner. I sentrumsplanen er strategien at tapte parkeringsplasser skal erstattes av nye plasser. Derfor kan for eksempel ikke parkeringsplassene på torget fjernes, slik at torget faktisk kan fungere som et torg og ikke en parkeringsplass. Mye av bakgrunnen for dette ligger i myten om at næringslivet tar skade av færre parkeringsplasser. Erfaringer fra andre byer tilsier at det er lite som tyder på at dette er reellt. Å tro at næringslivet i sentrum skal kunne konkurrere mot netthandel og kjøpesentrene ved å legge til rette for bilen i sentrum er bakstreversk politikk.

Dersom man greier å skape attraktive byrom og øke antall innbyggere i sentrum, vil dette sannsynligvis bidra til bedret omsetning hos det lokale næringslivet. Folk som bor i sentrum legger også igjen flere kroner i nærmiljøet enn det øvrige innbyggere gjør. I Fredrikstad begynner man nå å merke effektene av dette. Hvis vi ønsker at folk skal bosette seg i sentrum må vi faktisk gjøre noe med dette nå, for det holder ikke bare å bygge boliger hvis store nærområder er satt av til veier og parkeringsplasser. Da blir det verken trygt for barnefamilier, eller attraktivt for yngre og eldre. Støyen, forurensingen og arealbruken som bilene medfører gjør sentrum til et mindre attraktivt sted å bo og oppholde seg i. Om noen år frem i tid, vil ideen om at bilen skal beslaglegge offentlig plass i den utstrekning den gjør i dag, bli sett på som like absurd som at man røykte inne! Skal Halden ligge frempå eller bakpå i denne utviklingen? Spørsmålet kunne like gjerne vært; ønsker vi å gjøre byen mer attraktiv for de yngre generasjonene, eller skal forgubbingen få fortsette med uforminsket kraft?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags