Kommunedirektør på «ville veier»

Av
DEL

MeningerDet er med stor forundring vi kan lese at kommunedirektør Roar Vevelstad foreslår å spare inn 2 millioner kroner på endring av avlastningstilbudet til familier med utviklingshemmede familiemedlemmer. Dette å endre det til at familier skal få redusert tilbud i helger og høytider, kanskje den tid de fleste av oss familier virkelig trenger avlastning.

Å legge avlastningen fra helger og over til hverdager vil gjøre at hverdagen for mange av oss blir svært vanskelig. Kanskje så vanskelig at vi ikke makter omsorgsoppgaver og vår sønn eller datter kanskje må få et heldøgnstilbud med tjenester. Da kan man snakke «om å spare seg til fant», da det vil bety betydelige merkostnader for kommunen.

Så dette kan vel ikke betraktes som å være gjennomtenkt eller særlig fornuftig. Ei heller særlig faglig og ikke i tråd med kommunens overordnede sentrale målsetting innen helse og sosial, hvor det står som punkt 1: «Å til enhver tid levere en helsetjeneste vi er stolte av os som møter innbyggernes behov».

I kommunedirektørens forslag handler han stikk i strid med denne målsetting.

Det er trist lesning å se at Halden kommune kun tenker økonomi og ikke tenker livskvalitet for oss som familier. At vi skal kunne ha en noe enklere hverdag med tid og overskudd til å gi nødvendig omsorg for våre. At vi ikke blir mer verdsatt av kommunen, er meget trist, men forteller oss at vi har langt igjen for å skape et lokalsamfunn som inkluderer alle innbyggere på likeverdig måte. For mange av oss har vi strevd og strever fortsatt for å få verdige tilbud og tjenester, og det er en «kamp» som fører til stor ekstrabelastning.

Kommunedirektøren gir også inntrykk av at det har vært brukermedvirkning i prosessen, hvilket er direkte misvisende og feil.

Kommunen bryter derfor også helse- og omsorgstjenestelovens §3-10, hvor det heter at brukere skal bli hørt, og det skal samarbeides med brukergruppens organisasjoner. Vår organisasjon har i flere år forsøkt å få til dialog med kommunedirektøren, men får ikke engang svar på våre henvendelser.

Dette er nemlig ikke eneste område familier med utviklingshemmede familiemedlemmer har store utfordringer med hensyn til sviktende tjenester fra kommunen og hvor vi opplever et det viktigste er «å vinne ovenfor foreldre». Faglighet er sterkt fraværende innen helse og sosial sin ledelse hvor vi ser at økonomi og jus blir prioritert.

Vi setter vår lit til at Haldens kommunepolitikere ikke følger kommunedirektørens innstilling slik at avlastning også gis på helger og høytider i tråd med behovene. Vi viser også til at de statlige overføringene som innlemmes i rammeoverføringen nettopp er beregnet til disse tilbud.

Artikkeltags