Tistedal stemte blått i kommunevalget. Nå står Tistedal igjen med en halv fotballbane, en nedlagt barnehage – og en kamp i motbakke for å utvide Tistedalshallen.

direkte spørsmål i kommunestyret svarer ordføreren at det ikke er konkrete planer om å la kommunestyret få hjelpe til med en utvidelse av hallen i Tistedal – slik vi foreslo i vårt budsjett for 2017.

Rapportene i Halden Arbeiderblad fra årsmøtet i Berg IL forteller historien om et idrettslag som føler seg lurt og snytt av kommunen, og som ikke får svar på sine henvendelser. Saken det gjelder er godt kjent i det politiske miljøet. 

Like før jul fremmet vi dette forslaget både i formannskapet og kommunestyret: Rådmannen bes gå i dialog med Berg IL og Kvik Halden for å finne gode løsninger og få avsluttet prosjekter som tidligere er igangsatt og forskuttert av idrettslagene. Rådmannen bes rapportere tilbake til hovedutvalget (HSK) om hvilke løsninger som anbefales. 

Forslaget ble nedstemt, og skal vi tro hva som skrives i HA er det ikke fulgt opp senere heller. Vi vil selvsagt følge opp med en ny henvendelse til den politiske ledelsen i Halden.

Hallkapasiteten i Halden er sprengt, og selv om det ikke har manglet på både presseoppslag og vedtak de siste årene om at nå skal det bygges nye haller – har ingen av oss sett hverken heisekraner, gravemaskiner eller byggmestre som har satt i gang med noe praktisk arbeid.

I høst kom rapportene om at Halden Håndballklubb strevde med å få økonomien til å gå rundt. Vi foreslo i kommunestyret å få satt opp en sak, slik at vi som ansvarlige folkevalgte kunne bidra til å redde klubben – dette ble avslått av ordføreren.

Håndballklubben gikk konkurs, og over natten kom en sak til politisk behandling – men like fort som den var satt på sakskartet, ble den tatt av sakskartet og sendt bort. Etter forslag fra det politiske flertallet. Vi er flere som venter på fasiten i denne saken.

Det er planer om en turnhall i sentrum, men her er det ikke søkt om tippemidler – som er en forutsetning for å lykkes med et slikt prosjekt. Turnforeningen har lange ventelister, barn som er motivert og har lyst til å drive fysisk aktivitet – blir istedenfor stående passive på en venteliste. Det samme er tilfelle for kulturskolen, men denne gangen skulle det handle om idretten.

Halden er byen med det store hjertet, frivilligheten, rockebyen, håndballbyen, hockeybyen – byen under festningen og arrangementsbyen. Men nå er det mye som rakner. Det som er bygget opp gjennom generasjoner, forvitrer. Ikke bare utarmes skolen til barna våre, også idretten sviktes.

Arve Sigmundstad er gruppeleder for Arbeiderpartiet